Na de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en de aanstelling van een intergemeentelijke erosiecoördinator was het tijd voor acties op het terrein!

Tielt maakt werk van erosiebestrijding

Bodemerosie is voor iedereen een slechte zaak

Bodemerosie leidt tot het wegspoelen van zaai- en plantgoed en van meststoffen en het onderspoelen van kiemplanten. Dat betekent voor de landbouwer op korte termijn een vermindering van opbrengsten. Op lange termijn houdt bodemerosie een onomkeerbaar verlies aan bodemvruchtbaarheid in. Naast de problemen op de percelen zijn er ook nadelen voor de omgeving, zoals het dichtslibben van rioleringsstelsels, waterlopen en wachtbekkens en zelfs modder- en wateroverlast op wegen en in woningen. Dat betekent dan weer een kost voor het gemeentebestuur om die te reinigen.

 
Tijd voor actie!
Na herhaaldelijke problemen van wateroverlast, modderstromen en het dichtslibben van inbuizingen, pakte de stad Tielt een eerste erosieknelpunt aan de bron aan. De realisatie op terrein gebeurde in samenspraak met de huidige gebruiker en de eigenaar van de betreffende percelen. De intergemeentelijke erosiecoördinator zorgde voor de nodige begeleiding. Ondertussen hebben de terreinrealisaties hun nut al bewezen na de laatste hevige regenval.

 

Inhoudelijke vragen:


Annelies Pollentier - Inagro
E annelies.pollentier@inagro.be
T 051 27 33 83

Jan Decraemer – Tielt
Milieudienst
E milieudienst@tielt.be
T 051 42 81 50 
 
Verantwoordelijke Pers en Communicatie:
Bart Verhaeghen
bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0493 25 83 81