Langs de Kleine Kemmelbeek kent de erosieproblematiek grote gevolgen. De vruchtbaarste landbouwgrond spoelt van de percelen af, waardoor ook gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het water terechtkomen en zo een negatief imago aan de landbouw toekennen. Daarnaast krijgen overheden te maken met verhoogde ruimingskosten. Specifiek voor de Kleine Kemmelbeek komt ook de drinkwaterproductie aan Dikkebusvijver in de problemen. Een brongerichte aanpak dringt zich dus op.

Erosie Kleine Kemmelbeek aanpakken van bron tot monding

Wat zijn de gevolgen van erosie langs de Kleine Kemmelbeek?

Langs de Kleine Kemmelbeek situeren zich een groot aantal erosiegevoelige percelen. Maar ook in de beek zelf zien we heel wat afkalving, onder meer door een te dichte bewerking van de aanpalende percelen. Weidepalen moeten jaar na jaar verplaatst worden of staan zo goed als in het water. De sedimentafzetting in Dikkebusvijver is daardoor al decennialang een probleem. Steeds frequenter moet de vijver gebaggerd worden, wat een grote kost met zich meebrengt.

Een brongerichte aanpak: projectacties

De komende drie jaar zullen Inagro, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en provincie West-Vlaanderen samen met de lokale landbouwers drie grote zaken realiseren.
 
 • Op niveau van de individuele landbouwer (perceelsniveau):

  De provinciale erosieambtenaar van Inagro gaat actief aan de slag op de erosiegevoelige percelen in het meest stroomopwaartse deel van de Kleine Kemmelbeek. De erosieambtenaar gaat persoonlijk langs bij alle betrokkenen. Tijdens 'keukentafelgesprekken' brengt ze de knelpunten, de noden en de ervaringen rond erosiebestrijding in kaart.

  Alle nuttige suggesties uit die individuele gesprekken worden nadien besproken en opgevolgd. Op basis daarvan organiseert Inagro kenniscirkels, waarbij landbouwers rond een bepaald thema samenkomen. Daarnaast legt het proefcentrum proefvelden aan, demonstreert het nieuwe technieken of installeert het noodmaatregelen. Het project focust op een bottom-upaanpak, waarbij input en medewerking van de landbouwers zelf van groot belang zijn.

 

 • Langs de waterloop:

  Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels staat in voor het onderhoud van de kleine landschapselementen langs de waterloop. Waar mogelijk zullen nieuwe houtkanten of knotbomen aangeplant worden om zo de oevers te verstevigen.

 • In de waterloop:

  Door het openzetten van het beekprofiel, taludherstel toe te passen en waar nodig oeverversterking aan te brengen wordt de beek robuuster gemaakt. Jaarlijkse reit- en maaiwerkzaamheden staan eveneens op de planning van de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen.

 

Stand van zaken

Op 19 januari vond al een eerste infovergadering plaats. In het bijzijn van de landbouwers met percelen rond de Kleine Kemmelbeek stelden Inagro, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en provincie West-Vlaanderen de doelstellingen van het project voor. De grote aanwezigheid van landbouwers, maar ook de steun vanuit Heuvelland en Ieper geven aan dat de problematiek gekend is. Zowel de gemeenten als de landbouwers staan open voor actie.

Ondertussen zijn de keukentafelgesprekken volop lopende en binnenkort gaan ook de werkzaamheden in de waterloop van start.

 

LogobannerKrommeKemmelbeek.png


Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting