Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. In de biologische productie berust de nutriëntenaanvoer in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters. In 2016 en 2017 demonstreerden verschillende proefcentra haalbare technieken in het veld, die zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organische stofgehalte. Deze brochure biedt een overzichtelijke samenvatting van een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw in biologische teelt.

Koolstofopbouw in biologische teelten

> Bekijk de publicatie.

Een maximale recyclage van bedrijfseigen organische reststromen, een beredeneerde teeltrotatie met inzet van rustgewassen en een oordeelkundige toepassing van organische bemestingsvormen zijn maatregelen die de bodemkwaliteit en de gewasproductie op peil houden en tegelijk de fosforaanvoer beperkt houden.

In het kader van een demonstratieproject hebben PCG, PC Fruit, Inagro en Proefcentrum Pamel in 2016 en 2017 dergelijke praktisch haalbare technieken gedemonstreerd in het veld, die binnen de grenzen van MAP 5 zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organisch stofgehalte. Al die demoproeven vonden plaats op biologische percelen in de verschillende plantaardige deelsectoren (groenten, akkerbouw, kleinfruit, pitfruit en beschutte teelt).

Ze verzamelden hun bevindingen in een overzichtelijke brochure. In het eerste deel worden een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw uitgelicht. Het tweede deel omvat een omschrijving van de demonstratieproeven.

 

 

Deze brochure kadert in het demonstratieproject ‘Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5’, dat uitgevoerd werd door PCG, Inagro, pcfruit, Proefcentrum Pamel en CCBT in 2016 en 2017. - Met financiële steun van de Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Logobanner_ELPO_EUR.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie