West-Vlaanderen is zonder meer dé land- en tuinbouwprovincie in Vlaanderen. Als onderzoeks- en voorlichtingscentrum vindt Inagro het dan ook belangrijk om te blijven investeren in praktijkonderzoek en advies voor de sector. Om dat onderzoek nog verder te optimaliseren besliste de Provincie West-Vlaanderen vorig jaar om 12 ha extra grond aan te kopen. Via Johan en Dominique van kaasboerderij ’t Groendal kan het onderzoekscentrum de proefveldwerking uitbreiden, dicht bij de bestaande site. Op de ‘Godelievegronden’ komen zowel gangbare als biologische landbouw aan bod. Daarnaast worden de proefvelden gebruikt voor diverse projecten.  

 
Inagro neemt 12 ha nieuwe proefvelden officieel in gebruik

West-Vlaanderen blijft investeren in land- en tuinbouwsector
De Provincie West-Vlaanderen staat bekend om haar uitgebreide landbouwbeleid en onderneemt verschillende acties om de land- en tuinbouwsector verder te ontwikkelen. “Belangrijk is dat we praktijkgericht onderzoek en advies leveren voor de land- en tuinbouwers”, stelt Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij. “Het proefcentrum Inagro vertaalt wetenschappelijke onderzoeksresultaten in toepassingen die hun nut bewijzen in de praktijk. Daarbij komen klassieke thema’s zoals teelttechniek, rassen en ziektegevoeligheid aan bod, maar ook innovatieve projecten en precisielandbouwtechnieken.”    

INA_5439_LR.jpg
Om dat onderzoek uit te voeren beschikte Inagro al over 26 ha eigen grond in Beitem. “Daarnaast huurden we de voorbije jaren steeds meer grond bij West-Vlaamse land- en tuinbouwers en werken we samen met een tachtigtal proefveldhouders. De kracht zit in de combinatie van enerzijds proeven bij proefveldhouders verspreid over de provincie en daarbuiten, en anderzijds de proeven op eigen gronden. Voor dit laatste was meer oppervlakte nodig”, stelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. “We zijn de Provincie West-Vlaanderen dan ook dankbaar voor de aankoop van 12 ha bijkomende grond.”    

De gronden zullen in normale rotatie gebracht worden voor proeven van alle afdelingen in Inagro. “Maar de aankoop heeft ook een voordeel voor het agrocomplex”, verduidelijkt de gedeputeerde. “Investeren in landbouw(onderzoek) is ook investeren in het agrocomplex. Of met andere woorden ook de toelevering, handel en verwerking plukken hier de vruchten van. De investering loont dus niet alleen voor de West-Vlaamse boeren.”     


Van uitbreiding klassieke teelten tot smartfarming
Op de nieuwe proefvelden zullen onder andere aardappelen, maïs, koolgewassen, prei en witloof geteeld worden. Ook biologische teelten komen aan bod. De integratie van die biologische teelten in de grote structuur van Inagro zorgt voor een sterke uitwisseling van technieken en kennis tussen de traditionele en biologische teeltmethodes. Bij de aanleg van de proefvelden zal rekening gehouden worden met een jaar proef en een jaar egaliserende teelten.    

INA_5432_LR.jpgDe velden zullen ook gebruikt worden voor diverse innovatieve projecten. Zo zal Inagro de bodem intensief opvolgen aan de hand van smartfarmingtechnieken. De voorbije maanden voerden Agrometius en Loonwerk GPS al bodemscans uit. Ook in de toekomst staan bodemscans, gerichte staalnames en dronevluchten op het programma.    

In het project NuReDrain wordt een denitrificatie- en defosfatatie-unit aangelegd, die het nitraat en/of de fosfor uit het drainagewater zuivert via bekkens. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt namelijk negatief beïnvloed door nitraat en fosfaat. Een teveel van deze nutriënten zorgt voor  verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater en voor algengroei. Het systeem van denitrificatie- en defosfatatie, gebaseerd op Deense kennis, wordt wellicht het eerste in zijn soort op Vlaamse bodem.     

Tot slot komt er op de gronden ook een perceel ter ondersteuning van natuurlijke vijanden. Proeven met natuurlijke plaagbestrijders kunnen land- en tuinbouwers bijvoorbeeld helpen in de geïntegreerde gewasbescherming.     

Gronden van kaasboerderij omgedoopt tot ‘Godelievegronden’
Johan en Dominique zijn al de derde generatie van de familie Deweer op ’t Groendal. Zo’n 30 jaar geleden startten ze met kaas maken, in combinatie met akkerbouw én een eigen veestapel. “Vorig jaar hebben we beslist om voortaan te focussen op akkerbouw en kaas”, zegt Johan Deweer. “Onze zoon zal de kaasmakerij op termijn volledig overnemen, en dus was het een bewuste keuze om daarmee verder te gaan”.    

De gronden die vrijkwamen doopte Inagro om tot de ‘Godelievegronden’. De naam verwijst naar de Sint-Godelievebeek die door de proefvelden loopt. “Het is de bedoeling om de loop van de beek iets te verleggen, zodat deze nauwer aansluit bij haar historische loop. De beek zal een winterbedding krijgen, die voor buffering zal zorgen in natte periodes”, zegt Mia Demeulemeester.       

Beelden bij dit persbericht zijn vrij te gebruiken mits bronvermelding (© Inagro).     

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --