Op vrijdag 24 mei organiseerde Inagro voor de eerste keer de AKKademie, een unieke inspiratienamiddag voor akkerbouwers. Tijdens die namiddag kwamen diverse technische thema's aan bod. Voor heel wat deelnemers was het bezoek aan de proefvelden en de demonstraties van innovaties uit de sector hét hoogtepunt van de studiedag. "Tijdens de AKKademie toonden we de akkerbouwers wat we precies onderzoeken op onze proefvelden", vertelt Kürt Demeulemeester, onderzoeksleider akkerbouw bij Inagro.

Veel belangstelling voor eerste AKKademie, inspiratienamiddag voor AKKerbouwers

Al van bij de oprichting van het onderzoekscentrum in 1956 is akkerbouw een belangrijk onderzoeksdomein bij Inagro. Die werking omvat diverse teelten, waaronder aardappel, granen, maïs, soja, vlas en veldboon. "Op de proefvelden verspreid over de provincie organiseren we regelmatig een proefveldbezoek of demonstratie over een specifieke teelt", vertelt Kürt Demeulemeester. "Tijdens de AKKademie wilden we dat ruime doelpubliek graag eens samenbrengen."

Tijdens de AKKademie liet Inagro de akkerbouwers dan ook kennismaken met diverse aspecten van de werking - waaronder het advies en de dienstverlening - en teeltoverschrijdende thema's als gewasbescherming en akkerranden.

 
Heeft de aarde koorts?
Geert Naessens, weerman bij Radio 2, startte de studienamiddag met zijn plenaire toelichting Landbouw in een veranderend klimaat. De voorbije honderd jaar stellen klimatologen een gestage stijging van de wereldtemperaturen vast. "Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Ooit komt er een nieuwe ijstijd,” vertelde Geert Naessens, ”maar de snelheid waarmee de aarde nu opwarmt, is wel heel snel, en dat is nieuw." De oorzaak daarvan is de grote uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. De grotere hoeveelheid vastgehouden warmte resulteert in veranderende weerssystemen.
 
Hogedruksystemen boven de Atlantische Oceaan hebben gevolgen voor het weer. “De temperatuurstijging in onze regio is zelfs hoger is dan het wereldwijde gemiddelde”, klonk het vrijdag. Het grilligere neerslagpatroon als gevolg daarvan kan een probleem vormen voor de landbouw. Door langere droge periodes en hevige buien in de zomer en nattere winters zullen landbouwers genoodzaakt zijn om te investeren in waterbuffering. “Maar de grootste uitdaging voor West-Vlaanderen is de verzilting van de bodem, die een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit en beschikbaarheid van het oppervlaktewater”, aldus Geert Naessens. “Om dat tegen te gaan, is een plan van aanpak vanuit de overheid noodzakelijk.”
 
PB_AKKademie1.png
Foto links: Mia Demeulemeester heet de deelnemers welkom. Foto rechts: Geert Naessens inspireert het publiek met zijn toelichting over het veranderende klimaat.

Van weersverzekering tot robotisering in de akkerbouw
Na de toelichting van Geert Naessens konden de deelnemers kiezen uit twee keuzeprogramma's. Het eerste programma omvatte toelichting bij alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen, akkerranden en de weersverzekering. In het tweede programma lag de focus op VLIF, robotisering en financiële perspectieven.
 
Mathias Abts van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid ging dieper in op gewasbescherming. Gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen in een vrij snel tempo van de markt. De lancering van nieuwe actieve stoffen vergt heel wat tijd. De producent moet meerdere stappen doorlopen om een product op de markt te brengen. “Net daarom is het belangrijk om gewasbeschermingsmiddelen correct te gebruiken en aandacht te besteden aan drift en puntvervuiling”, klonk het.
 
Robin Bedert, coördinerend toezichthouder bij VLM, focuste op akkerranden. “De 1-meter teeltvrije zone bestaat al sinds 2003”, stak hij van wal. Tijdens een controleactie in 2018 bleek dat de helft van het akkerland niet voldeed aan de regelgeving. De huidige controles in 2019 tonen al een beter resultaat. Toch noopt de stagnerende waterkwaliteit tot meer aandacht voor de problematiek. “Welke aandachtspunten aan bod komen tijdens een controle, kan je raadplegen op de website van VLM”, vertrouwde Robin Bedert toe. “Denk bijvoorbeeld aan vragen rond het onderhoud van de zone en de bestemming van organische materiaal afkomstig van ruimingswerken."
 
De voorbije drie jaar werden acht rampen erkend als algemene ramp of landbouwramp. Meer dan 95 procent van de uitbetalingen was voor landbouwers. "Sinds twee jaar hebben we een nieuw Vlaams rampenfonds", verduidelijkt Karolien Cools van Boerenbond. "Vanaf 1 januari 2020 vervangt dat de bestaande regelingen voor tegemoetkoming bij rampen.” Teeltschade door ongunstige weersomstandigheden valt niet langer onder het Vlaams rampenfonds. Die schade moet worden opgenomen in een brede weersverzekering. “Er komt wel overgangsperiode van vijf jaar voor bedrijven die hun totaal bedrijfsareaal voor minstens 25 procent privaat verzekerd hebben via een brede weersverzekering.”
 
AKKademie_3.png
Foto links: Robin Bedert ging dieper in op de 1-meter teeltvrije zone. Foto rechts: François Huyghe gaf zijn kijk op de marktontwikkelingen in de akkerbouwsector.
 
Marleen Mertens van de Vlaamse overheid gaf een overzicht van de financieringsmogelijkheden in het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Dat fonds ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouwer al 60 jaar bij diverse bedrijfsinvesteringen. Er heerst een vooroordeel dat VLIF-steun minder aan bod zou komen in akkerbouw dan in andere sectoren. Dat wist Marleen Mertens te weerleggen via heel wat voorbeelden van succesvolle financiering.
 
"GPS-technologie vormt de basis voor robotisering op het landbouwbedrijf. Als je kunt registreren waar je precies bent, kun je variaties in een perceel en tussen verschillende percelen in kaart brengen." Jonathan van Beek van Inagro legde uit dat akkerbouwers die variaties kunnen opmeten via bodemscans of sensoren op de tractor, of via drones en satellieten.
 
François Huyghe, economisch adviseur bij Boerenbond, gaf zijn kijk op de marktontwikkelingen in de akkerbouwsector. Door de droogte van 2018 lag de productie van tarwe wereldwijd lager dan de consumptie. Daardoor steeg de tarweprijs in 2018, maar de grote oogstverwachting voor 2019 doet de prijs sinds januari opnieuw dalen.
 
Demonstraties en innovaties op de proefvelden
Na het uitgebreide keuzeprogramma nam gedeputeerde Bart Naeyaert de landbouwers mee tot bij de nieuwe proefvelddorser van LCG. Die nieuwe, hoogtechnologische machine laat toe om granen, korrelmaïs en peulvruchten efficiënter en sneller te oogsten. Ze werd vorig jaar bij Inagro in gebruik genomen.
 
AKKademie_2.jpg

Tot slot konden de landbouwers een bezoek brengen aan de proefveldwerking. De deelnemers zagen er proeven in traditionele akkerbouwteelten en maakten kennis met nieuwere teelten, zoals soja en veldbonen.
 
Op de demolocatie demonstreerden verschillende firma's hun machines en innovaties die de akkerbouw in de nabije toekomst zullen optimaliseren en ondersteunen. Deze bedrijven waren aanwezig:
  • Kverneland: Geospread – kunstmeststrooier
  • Octinion: Titanion – veldrobot
  • Agrometius: Verisscan – bodemscanner
  • ILVO: spuitdrone - drone die gewasbeschermingsmiddelen op veldgewassen kan aanbrengen
  • Grimme: Plantmachine met focus op variabel poten
  • Dewulf: CP 42 Smart-Float GII - Vierrijige getrokken bekerpootmachine
  • AVR: Getrokken Ceres450 met rijenbemester
  • MetCo: Vlasoprolpers met zaadrecuperatie
Na de rondgang op de proefvelden en de demonstraties konden de deelnemers bijgepraten met een hapje en een drankje. Medewerkers van Inagro luisteren ook naar de ideeën van akkerbouwers om de dienstverlening verder te verbeteren en het onderzoek bij te sturen.
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw