Op 2 december organiseerde Inagro een lerend netwerk over herwonnen meststoffen. Tijdens die interessante namiddag stond de uitbating van een aangepaste stal voor varkens centraal. Wil je meer weten over dit innovatief stalsysteem? Lees dan zeker verder! 

 
Interactief lerend netwerk over VeDoWS-stallen

De VeDoWS-stal (Vermeulen Dobbelaere Welfare System), waar mestscheiding aan de bron plaatsvindt, bespraken we, naast de afgeleide producten, uitvoerig in een beperkt gezelschap van een vijftal uitbaters van een dergelijke stal en enkele adviseurs. Door middel van open vragen was er heel wat ruimte om ervaringen uit te wisselen met elkaar. Deze interactieve presentatie zorgde voor een erg boeiende en leerrijke namiddag!
 

VeDoWS-stal 

Bij een VeDoWS-stal is er mestscheiding aan de bron. De urine wordt namelijk onmiddellijk gescheiden van de dikke mest. Daardoor zijn er minder ammoniakemissies, wat dit systeem een ammoniakemissiearm stalsysteem maakt. Het principe van deze stal is dat de mest onder de roostervloer op een betonnen vloer terechtkomt onder een lichte helling. Daardoor vloeit de urine weg naar de urinegoot in het midden. De dikke fractie blijft op het beton liggen, waarna een mestschraper die meerdere malen per dag wegvoert.
 

Waarom kiezen voor een VeDoWS stal? 

Er zijn enkele redenen waarom landbouwers kiezen voor dit staltype. De meest aangehaalde redenen zijn: 

  • de mestverwerkingskosten nemen af;
  • er is een lager waterverbruik ten opzichte van andere systemen zoals een luchtwasser. Er is een lager waterverbruik ten opzichte van andere systemen zoals een luchtwasser;
  • het klimaat in de stal is goed: er is minder geurhinder en ammoniakemissie in de stal door de frequente mestafvoer en de scheiding bij de bron.

Wat na de scheiding? 

Na de scheiding zijn er twee producten met elk andere eigenschappen. De dikke fractie is koolstof- en fosforrijk. Door de limiterende fosfaatnormen is het echter moeilijk om dit product op de Vlaamse bodem uit te spreiden. Daardoor gaat de dikke fractie meestal naar een vergistingsinstallatie, of wordt ze naar het buitenland geëxporteerd. De dunne fractie daarentegen is stikstof- en kaliumrijk en bezit een uitstekende N/P-verhouding. Dit product is daardoor gechikt als meststof. Inagro test dat principe ook tijdens een drie jaar lopende veldproef. Wil je meer weten over deze veldproef en de geteste producten? Lees dan zeker deze blog. 


Had je graag deelgenomen aan dit lerend netwerk of had je graag een lerend netwerk over een ander product gezien? Contacteer ons dan!    


 

Het lerend netwerk kaderde in het Interreg NWE-project ReNu2Farm en het HOR2020 thematisch netwerk Nutriman. Nutriman heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.

Wil je meer informatie over ReNu2Farm? 

Wil je meer informatie over Nutriman? 

LogobannerReNu2Farm_20191210.jpg
20191210_Nutriman.jpg