Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Zoals we in een vorige blog toegelicht hebben, gaat het project SafeManure de mogelijkheden na om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest, meer specifiek stikstofbemesting.

Deze producten krijgen de algemene benaming RENURE. RENURE staat voor REcovered Nitrogen from manURE, ofwel gerecupereerde stikstof uit mest. Hiermee wordt eender welke substantie bedoeld die stikstof bevat en die geheel of gedeeltelijk afgeleid is van dierlijke mest, door be/verwerking onder gecontroleerde omstandigheden. Deze producten kunnen gebruikt worden in nitraatgevoelige zones volgens dezelfde voorwaarden die opgelegd worden aan stikstof uit kunstmest binnen de nitraatrichtlijn. Concreet betekent dit dan ook dat de RENURE, indien erkend, gebruikt zouden kunnen worden bovenop de 170kg N/ha/jaar vanuit dierlijke mest.

Tegelijkertijd worden er ook voorwaarden opgelegd om andere mogelijke negatieve effecten te vermijden, zoals:

  • vervuiling van bodem of waterlopen door zware metalen,
  • vervuiling met organische polluenten waaronder pesticiden, medicijnresten, chemische stoffen die het endocriene stelsel verstoren,
  • onaanvaardbare emissies naar de lucht.

Om in aanmerking te komen als RENURE wordt er een studie uitgevoerd door het JRC om de juiste voorwaarden op te stellen waaraan deze producten dienen te voldoen. In Inagro worden er een vijftal van dergelijke kandidaat-RENURE-producten getest. Dit gebeurt in het kader van het project ReNu2Farm. Het gaat om volgende producten:

  • Ammoniumnitraat
  • Ammoniumsulfaat
  • Vloeibare fractie van digestaat na scheiding
  • Digestaat van co-vergisting van varkensmest
  • Varkensurine

 

Het is momenteel te vroeg om uitspraken te kunnen doen omtrent de producten die in aanmerking kunnen komen als RENURE. Voor sommige producten is het zo dat er in Vlaanderen al een derogatie is voor ammoniumsulfaat van luchtwassers. In de toekomst zal dat mogelijks uitgebreid worden naar meerdere producten.

Inagro blijft de situatie opvolgen. Zodra er evolutie is, wordt erover bericht.

 

LogobannerReNu2Farm_20200326.jpg