Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.    

   
Brochure kleinschalige vergisting

De brochure bestaat uit verschillende modules, waarin we telkens een ander aspect van deze technologie belichten. Klik op de titel om de pdf te downloaden.    

TIP! Bundel de modules in onze handige kaft!    

 
In deze module krijg je een idee of een kleinschalige biogasinstallatie of pocketvergister iets is voor jouw bedrijf, hoe het proces en de installatie verlopen en welke outputs je ervan kan verwachten.    
 
In deze module geven wij een aantal praktische tips over de investering in en uitbating van de vergister. Met deze tips kan je de hernieuwbare energieproductie en dus jouw inkomsten gerelateerd aan vergisting verhogen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.    
 
In deze module worden de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn bij het uitbaten van een kleinschalige vergistingsinstallatie opgelijst. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door verschillende instanties. Dit gebeurt zowel administratief als op het terrein. Deze module geeft een leidraad van alle wetgeving. Daarnaast krijg je een kort overzicht van de verschillende financiële steunmaatregelen voor biogasinstallaties.    
 
Deze module geeft inzicht in de belangrijkste kosten en inkomsten die je in rekening moet brengen bij het plaatsen en uitbaten van een kleinschalige biogasinstallatie. Je wordt geleid door een aantal stappen die je uiteindelijk in staat stellen een inschatting te maken van de terugverdientijd en de nettowaarde van je installatie na 10 jaar exploitatie.    
 
De meerderheid van de huidige pocketvergisters in Vlaanderen is actief op melkveebedrijven. Eén van de doelen van Pocket Power is kleinschalige vergisting uitbreiden naar andere agrarische subsectoren. Tijdens het project focusten we specifiek op twee pistes, namelijk die van de varkens- en preibedrijven, en de bijhorende aanpassingen die daar noodzakelijk zijn voor vergisting. In Vlaanderen is er immers een grote beschikbaarheid aan varkensmest en preiresten.    
 
In deze laatste module gaan we op bezoek bij enkele bestaande installaties en polsen we naar hun ervaringen met deze technologie.      
 
 
 
Deze brochure kwam tot stand binnen het VLAIO LA-project Pocket Power. Dit project wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.    
 
logoagentschapinnoverenenondernemenVL.jpg