Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.

Pocketvergistingsinstallatie succesvol uitbaten met behulp van nieuwe brochure 

Kleinschalige biogasproductie biedt heel wat kansen. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. In een groot reactorvat wordt organisch materiaal zonder zuurstof omgezet in biogas. De motor verbrandt het biogas en drijft zo een generator in een warmte-krachtkoppelingscentrale aan, die op haar beurt hernieuwbare energie produceert. De vergiste biomassa kan de landbouwer op het land gebruiken als meststof.

 
Uitbreiding van pocketvergisting in Vlaanderen
 
Pocketvergistingsinstallaties spelen dus in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. In 2010 vond de techniek dan ook ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid?landbouwers sinds 2012 aan om?pocketvergisting?te introduceren op hun bedrijf. Ook het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 beveelt de techniek aan om emissies uit de mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Verwacht wordt dat de techniek de komende jaren nog sterk zal uitbreiden.
 
Concrete antwoorden op vragen bieden land- en tuinbouwers houvast
 
Maar de technologie is nog vrij nieuw, en een goede werking vraagt voldoende kennis en opvolging. Via financiële inbreng in diverse projecten ondersteunt de (Vlaamse) overheid de ontwikkeling van pocketvergisting in de land- en tuinbouwsector. Zo onderzoeken Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV momenteel de mogelijkheden om pocketvergisting uit te breiden naar diverse deelsectoren van land- en tuinbouw. In een brochure geven ze land- en tuinbouwers de nodige handvaten om een pocketvergistingsinstallatie succesvol uit te baten.
 
“In verschillende modules die samen een brochure vormen, krijgen land- en tuinbouwers een antwoord op hun vragen. Zo gaan we onder meer dieper in op het vergistingsproces, de installatie, de uitbating, de wetgeving en steunmaatregelen”, vertelt Sander Vandendriessche van Inagro. “Bovendien illustreren we de techniek met concrete voorbeelden uit verschillende deelsectoren.”
 
Onderzoek van Universiteit Gent en Inagro toonde aan dat melkveehouders tot 70% van de methaanemissies uit mestopslag kunnen verminderen en de mest- en energiegerelateerde broeikasgasemissies met de helft kunnen terugdringen, althans onder optimale omstandigheden. “Met onze concrete informatie en handige tips helpen we land- en tuinbouwers om dat te bereiken. Zo optimaliseren we niet alleen de uitbating en dus biogasproductie, maar maximaliseren we ook het positieve effect op het klimaat”, vult Tine Vergote van Universiteit Gent aan.
 
Brochure vanaf nu beschikbaar voor land- en tuinbouwers
 
De projectpartners lanceerden de brochure tijdens het slotevent van het Pocket Power-project. Land- en tuinbouwers die de brochures willen inkijken, kunnen terecht op www.inagro.be/brochurekleinschaligevergisting. Wie een of meerdere modules per post wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar onthaal@inagro.be.