De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil marginale gronden nieuw leven inblazen via aanplantingen voor de duurzame productie van energie en materialen. De projectpartners ontwikkelden een online kaart die de onbenutte sites met biomassapotentieel en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. De kaart is nu online beschikbaar.

Cartografische tool verbindt vraag en aanbod in teelt van biomassa

Biomassa van plantaardige teelten, zoals wilg, els, populier, miscanthus en hennep, wint aan belang in de productie van energie en materialen. Bioraffinaderijen en producenten van bio-energie, ecologische bouwmaterialen en textiel tonen dan ook meer en meer interesse in dergelijke grondstoffen. Om de gewassen te kunnen telen, is er echter grond nodig. Een marginale grond - een onbenut, achtergelaten of braakliggend perceel - komt daarvoor in aanmerking zonder in concurrentie te gaan met voedselproductie.

 
Sites met biomassaproductiepotentieel letterlijk in kaart brengen
 
“Een site die niet geschikt is voor een vastgoedproject of de productie van voedselgewassen kan wel plantaardige biomassa opleveren. Zo kan ze alsnog een economische en ecologische meerwaarde betekenen voor de beheerder”, verduidelijkt onderzoeker Sophie Waegebaert van Inagro. Met de steun van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, OVAM, Provincie West-Vlaanderen en Wallonië willen Belgische en Franse partners vraag en aanbod verbinden. "Door producenten en gebruikers van biomassa met elkaar in contact te brengen, creëren we lokale waardeketens.”
 
Om dat te bereiken, brengen de partners enerzijds onbenutte sites in kaart en identificeren ze anderzijds eindgebruikers van biomassa. Daarvoor werd een cartografische tool ontworpen. In die gebruiksvriendelijke, tweetalige tool kunnen beheerders hun verlaten terreinen die ze willen valoriseren, ter beschikking stellen. Gebruikers van plantaardige biomassa kunnen er eveneens hun vraag publiceren. Ook openbare gegevens, zoals de precieze locatie en de aan- of afwezigheid van vervuiling en biodiversiteit, zijn in de tool raadpleegbaar. "Door behoeften samen te brengen, moedigen we de ontwikkeling van lokale biomassasectoren aan”, vult Sébastien Moreaux van Atrasol aan.
 
Oproep: wie vult de cartografische tool aan?  
 
De projectpartners van New-C-Land roepen eigenaars en beheerders van potentiële sites en gebruikers van biomassa op om de cartografische tool te voeden. "Zo krijgen we een beter beeld van het biomassapotentieel in de regio België-Frankrijk.” Gebruikers kunnen zelf kiezen of de informatie publiek beschikbaar is of enkel toegankelijk is voor leden van het New-C-Land-consortium. De cartografische tool is online beschikbaar via https://sitesforbiomass.eu.
 
Aan aanbodzijde kunnen gemeenten, landbouwers, industriëlen, particulieren die hun sites op een duurzame manier willen valoriseren, overheidsinstanties en ministeriële kabinetten bevoegd voor het beheer van onbenutte sites en studiebureaus, onderzoeks- en onderwijsorganisaties op het gebied van bodembeheer, milieubescherming, ruimtelijke ordening en landschapsplanning mogelijks waardevolle informatie aandragen.
 
Aan vraagzijde zijn uitbaters en dienstverleners uit de biosector en bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten die biomassa gebruiken bij het ontwerp van materialen of energie interessante doelgroepen. Ook landbouwers die biomassa verbruiken voor bijvoorbeeld de productie van warmte zijn uitgenodigd om informatie aan te vullen.  
 
Meer informatie over biomassa
 
Wie meer informatie wil over biomassa, kan de brochures voor biomassaproducenten en biomassagebruikers raadplegen of een kijkje nemen op www.newcland.eu. De cartografische tool is bereikbaar via https://sitesforbiomass.eu. Geïnteresseerden die vragen hebben, kunnen terecht bij Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.be of 051 14 03 30. Het New-C-Land-team is ook bereikbaar via info@newcland.eu.
 
PrintScreen_CartografischeTool_NewCLand.png

 
 
Het project New-C-Land is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van OVAM, Provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.
 
PB_logosNewCLand.PNG

Financierende instellingen
 
PB_NewCLand_financiers.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen