Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers kwamen een kijkje nemen op de proefvelden van Inagro. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.    

   
Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

"De afgelopen maanden waren omwille van de coronapandemie een enorme uitdaging. Veel fysieke activiteiten werden geannuleerd en het sociaal contact werd tot een minimum herleid. Toch vinden we het bij Inagro belangrijk om ook in deze moeilijke tijden te blijven inzetten op het delen van kennis en het verlenen van advies aan onze land- en tuinbouwers. Met de unieke demodag Inagro te velde! wilden we een aantal demo’s bundelen. Zo kunnen landbouwers op één dag én op één locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s”, verduidelijkte afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester.

   

Diverse demonstratie-eilanden met focus op groenteteelt    

Zo'n 100 geïnteresseerden verzamelden op dinsdag 13 oktober op de proefvelden van Inagro. Op diverse demonstratie-eilanden konden bezoekers verschillende toelichtingen en demo’s volgen. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming stonden centraal. Daarnaast werden de rassenproeven in kolen en prei voorgesteld.    

Groenten telen binnen het IPM-kader vergt veel kennis van zaken. Preventie is, naast waarnemen en interventie, één van de drie pijlers binnen IPM. De juiste rassenkeuze is dus al de helft van het werk. Bepaalde rassen zijn zeer gevoelig voor trips-, roest-, of papiervlekkenaantasting, en teel je dus beter niet. Via diverse rassenproeven in bloemkool, spruitkool, witte kool en prei onderzoekt Inagro de gewassen op hun gevoeligheid voor aantastingen door ziekten en trips.    

“Onze onderzoekers en adviseurs zoeken samen naar de beste rassenkeuze en geven de landbouwer vervolgens het nodige advies”, lichtte Sabien Pollet, onderzoeksleider tuinbouw open lucht, toe. “We stellen vast dat die preventieve maatregelen, zoals een goede rassenkeuze of het afdekken van de gewassen met netten, meestal al goed ingeburgerd zijn bij het merendeel van de telers. Maar uiteraard groeit ook de interesse naar andere technieken om duurzaam om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Mechanische onkruidbestrijding, aangepaste spuittechnieken of precisielandbouw kunnen helpen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken of te vermijden.    

Z6N_2922_LR.jpg


   

   

Impact van gewasbeschermingsmiddelen begrijpen    

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk. Ook het wegvallen van diverse chemische middelen wakkert de interesse van telers aan om alternatieve technieken op te zoeken. “Om mens en milieu te beschermen is het belangrijk dat landbouwers de impact van hun gewasbeschermingsactiviteiten begrijpen”, vertelde Elien Dupon.      

Tijdens ‘Inagro te velde!’ demonstreerde Inagro het effect van onder andere driftreducerende doppen, de wingssprayer en droplegs. Inagro zoekt naar manieren om de efficiëntie van gewasbeschermingsmiddelen te verhogen. Een hogere efficiëntie betekent dat er met dezelfde hoeveelheid product een beter resultaat gehaald wordt. Als er hierdoor een bespuiting minder moet uitgevoerd worden, of de kwaliteit van het eindproduct is beter, dan besparen de landbouwers niet alleen op middelen en tijd, maar dan wordt het milieu er ook beter van. “Via demo’s en studiedagen zoals Inagro te velde! willen we deze technieken toelichten en landbouwers leren om ze ook effectief te gebruiken”, aldus Elien Dupon.      


   

Innovaties en kennis helpen landbouwers om duurzamer te ondernemen    

Ook de steeds strenger wordende mestwetgeving vraagt de nodige innovaties. “Tijdens Inagro te velde! vestigen we de aandacht op ons denitrificatiebekken waarbij nitraatrijk drainagewater eerst op natuurlijke wijze gefilterd wordt en daarna voor het lozen in de waterloop nog door een winterbedding met koolstofrijke toplaag wordt gestuurd”, verduidelijkte Sabien Pollet. “Daarnaast tonen we enkele innovatieve technologieën waarbij nutriënten uit mest gerecupereerd kunnen worden.”    

Z6N_2898_LR.jpg


   

Verder wordt ook de inzet van innovatieve, alternatieve technieken in de gangbare groenteteelt steeds belangrijker. Om de positieve effecten van nuttige insecten op plagen te optimaliseren, heeft Inagro een proefplatform ‘functionele agrobiodiversiteit” ingericht. Op dit perceel zijn verschillende structuren, zoals een bloemenrand en een keverbank, aangelegd die de populatie van nuttige insecten kunnen verhogen.    

Ter demonstratie ligt er naast het proefplatform functionele agrobiodiversiteit een intercropping of strokenproef aan van ui en suikererwt. “Bij deze vorm van agro-ecologische landbouw worden de positieve effecten van de ene teelt op de andere in kaart gebracht. Op die manier is het de bedoeling dat de trips liever op de zoetere suikererwt blijven en dus de ui niet aantasten."    

"Innovatie en kennis zijn de sleutel om een duurzame economische verandering teweeg te brengen. Heel wat actoren, waaronder Inagro, leveren inspanningen om landbouwers aan de toekomsteisen te helpen voldoen”, concludeerde West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw Bart Naeyaert.    

Z6N_2976_LR.jpg