De Provincie West-Vlaanderen en Inagro willen het praktijkonderzoek in de glastuinbouw klaarstomen voor de toekomst door te  investeren in een nieuwe onderzoeksserre en een vernieuwde invulling van de huidige onderzoeksserre. We  bouwen de nieuwe onderzoeksserre op het dak van de nieuwe kistenloods van de Reo Veiling. Een unieke locatie met heel wat troeven voor het onderzoek, de telers, de veiling en de hele regio.

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen bouwen nieuwe onderzoeksserre op het dak van de Reo Veiling

Glastuinbouwsector in beweging

In de glastuinbouw kennen we een duidelijke evolutie naar grondloze teelt. Deze trend zet zich ook door voor bladgroenten (sla). Daarnaast is er een groeiende verscheidenheid in de gewassen die onder glas geteeld worden. Als onderzoeksinstelling is het daarom bijzonder belangrijk om over de juiste en aangepaste infrastructuur te beschikken.
Het zeer intensieve ruimtegebruik in Vlaanderen en zeker ook in Midden-West-Vlaanderen zet aan tot zuinig ruimtegebruik. Samenwerking met andere sectoren op dit vlak en het gebruik van hun reststromen zijn nieuwe kansen die volop in ontwikkeling zijn.
In West-Vlaanderen vinden we een grote verscheidenheid aan teelten onder glas. Voor een aantal is onze provincie koploper, zoals voor sla en komkommer. Voor andere teelten zien we een heel sterke groei. Aardbeien zijn hier het beste voorbeeld.

Innovatie en reconversie

Inagro wil met haar onderzoek in de toekomst werken op 2 sporen. De huidige serre, die nu 20 jaar oud is, is nog representatief voor een groot deel van de West-Vlaamse tuinbouwbedrijven. De telers staan voor de uitdaging om binnen die bestaande infrastructuur hun teelten te diversifiëren en ze zijn dan ook vragende partij om de huidige serre te behouden en in te zetten voor onderzoek ter ondersteuning hiervan.

In een volledig nieuwe onderzoeksserre wil Inagro volop inzetten op innovatie. Diverse nieuwe energie- en ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten kunnen hierin uitgetest en gedemonstreerd worden. Een belangrijk onderzoeksdomein is ook het gebruik van industriële restwarmte. De nieuwe serre zal de nodige faciliteiten krijgen om de demonstratie aan telers optimaal te organiseren. Ook toeleveringsbedrijven krijgen er de kans om hun nieuwe innovaties te demonstreren.

Een unieke serre op een unieke locatie

De REO veiling breidt uit met een loods op de oude site van metaalgieterij Vuylsteke, langs de ringweg van Roeselare. Deze investering opent mogelijkheden voor extra functies op het dak. Er is een oppervlakte beschikbaar van een kleine 8000 m². Momenteel wordt onderzocht hoe die teeltruimte best wordt ingedeeld, welke technieken in de basisinstallatie moeten aanwezig zijn, en op welke manier we de installaties zo modulair mogelijk kunnen maken, zodat ze later gemakkelijk kunnen worden vervangen door nieuwe, meer moderne types.

Heel wat troeven

Een onderzoeks- en demonstratieserre op het dak van deze loods midden de REO-veiling staat garant voor een nauw contact met het doelpubliek, de telers. Industriële restwarmte is beschikbaar bij de MIROM verbrandingsoven aan de overkant van de straat en bovendien wordt in de onmiddellijke nabijheid een glastuinbouwzone ontwikkeld waar ook zal gewerkt worden met restwarmte van de MIROM verbrandingsoven.

De locatie is ook een sterke troef in de communicatie naar het brede publiek over de hedendaagse tuinbouw als een betrouwbare producent van lekker, vers, hoogkwalitatief,  veilig en duurzaam voedsel. We voorzien ruimte voor landbouweducatie, die continu toegankelijk moet zijn voor het brede publiek. Op die manier dragen we bij tot het creëren van een betere band met land- en tuinbouw.

De dakserre langsheen de ringweg zal ook een landmark zijn voor de stad Roeselare, stad van de Voeding en bij uitbreiding de hele regio die nu al als moestuin van Europa gekend is.

Financiering

De ruwbouw van de kistenloods op REO zal klaar zijn midden 2015. De start van de bouw van de serre wordt gepland eind 2016 om deze in gebruik te kunnen nemen in 2018.
Kostprijs van de serre wordt geraamd op 6 000 000 euro.  Op de provinciale begroting staan middelen ingeschreven voor een gedeeltelijke financiering.  Inagro wenst als erkend praktijkcentrum beroep te doen op de mogelijkheid tot VLIF steun met een dossier dat kan gespreid worden over de jaren 2016 en 2017 voor 50% steun aan het project.  De mogelijkheid tot steun via EFRO-middelen wordt verder onderzocht.

Pilootproject Productief landschap

Het project is  geselecteerd als één van de 5 pilootprojecten productief landschap op Vlaams niveau. Onder leiding van een regisseur, dhr. Filip Buyse van Maat-ontwerpers, worden nu experten samengebracht om het geheel mee vorm te geven.


Contactpersonen

Bart Naeyaert
E bart.naeyaert@west-vlaanderen.be
T 050 40 31 91 of M 0497 051 856

Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder Inagro
E mia.demeulemeester@inagro.be
T 051 27 32 12

Peter Bleyaert, afdelingshoofd Glasgroenten Inagro
E peter.bleyaert@inagro.be
T 051 27 32 70

Gekoppelde thema's & sectoren: