Een ISO14001-certificaat behalen, betekent dat Inagro zich strenge eisen oplegt op vlak van milieu en dat zij focust op een continue verbetering van haar milieuprestaties. Uniek voor Inagro is dat zij dit certificaat behaalt voor haar volledige werking en dus voor al haar activiteiten, niet enkel voor het laboratorium.

Inagro werkt voortaan volledig onder het gecertificeerde milieuzorgsysteem ISO 14001

Inagro wil als kennis- en overheidsinstelling dicht bij de land- en tuinbouwers staan en  inspelen op de groeiende maatschappelijke verwachtingen rond duurzaamheid en milieu. Een jaar geleden werd dan ook beslist om het milieuzorgsysteem ISO14001 te implementeren. Niet enkel voor het laboratorium, maar voor al onze activiteiten: de teelttechnische afdelingen, het laboratorium, de aquacultuurafdeling, de biogasinstallatie en de kantoorgebonden functies. Inagro neemt hiermee dan ook duidelijk het voortouw op vlak van milieuzorg.

Continu verbeteren
De implementatie van dit zorgsysteem vergde een grote inspanning van de volledige organisatie. De ontvangst van het certificaat, na een doorgedreven driedaagse audit, was dan ook een mooie pluim voor het voltallige personeel. Deze eerste ISO-erkenning is een startpunt. Het ISO14001-systeem opzetten voor de hele organisatie betekent dat Inagro blijvend inzet op het continu verbeteren van de (milieu-)prestaties. Jaar na jaar zullen we dus verder moeten blijven verbeteren om deze ISO norm te halen. We zijn ervan overtuigd dat dit een goede zaak is voor de organisatie, maar evenzeer voor onze medewerkers, onze land- en tuinbouwers, onze partners, de maatschappij en onze leefomgeving.
 
Een logisch vervolg…
Inagro beschikt al meerdere jaren over een GEP-erkenning voor haar proefveldwerking en een ISO17025 voor haar laboratorium. Daarnaast neemt Inagro deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen. Het ISO14001-systeem komt hier niet naast te staan, maar werd geïntegreerd binnen de reeds bestaande structuren. Kortom: één managementsysteem voor Inagro.
Dankzij het project ‘Beloftevol Boeren’ had Inagro al heel wat ervaring opgebouwd rond IS0 14001. Al enkele jaren begeleiden we land- en tuinbouwers rond milieuzorg op het bedrijf. Enkele daarvan werden ook succesvol begeleid richting ISO-certificering.
 
De weg naar ISO14001
Voor het opzetten van het milieuzorgsysteem werden alle afdelingen gescreend op hun milieu-impact. Elke activiteit werd onder de loep genomen, gaande van typische landbouwactiviteiten zoals zaaien, bemesten en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, tot specifieke labo-analyses, de vergisting van dierlijke mest en het kweken van snoekbaars.  Ook het onderhoud van onze infrastructuur en materiaal en de kantoorfuncties werden geëvalueerd. Elke activiteit doorliep een risico-evaluatie. Daarnaast werd een lijst gemaakt van de wettelijke en andere eisen die op onze organisatie van toepassing zijn. Op basis van zowel de risicoanalyse als de wettelijke check wordt duidelijk op welke activiteiten we prioritair moeten inzetten en wordt een jaaractieplan opgemaakt. Op die manier willen we garanderen dat onze (milieu)prestaties beheerst zijn en dat continu gewerkt wordt aan verbetering.
 
Gedragen door de medewerkers
De focus in 2014 lag op het correct omgaan met gevaarlijke producten binnen Inagro, een doorgedreven selectieve inzameling van onze afvalstromen en duidelijkere afspraken rond werken met derden op onze site. Intern werden onze medewerkers gesensibiliseerd en werd sterk ingezet op zichtbare communicatie via een mascotte voor het milieuzorgsysteem. Het is immers van het grootste belang dat het systeem gedragen wordt door alle medewerkers en dat elk zijn of haar werk uitvoert met de nodige kennis, zorg en aandacht voor milieu, veiligheid en kwaliteit.
 
 
(op de foto vlnr Griet Terry, milieucoördinator - Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder - Melanie Vanstaen, projectmedewerker duurzame ontwikkeling)
Gekoppelde thema's & sectoren: