In de biologische veehouderij heeft sorghum mogelijk wat voordelen ten opzichte van maïs. Sorghum zou een lagere vocht- en stikstofbehoefte hebben en het kan mogelijk zorgen voor een hogere organische stofopbouw. In verschillende proeven blijft de opbrengst en voederwaarde echter nog achter ten opzichte van maïs. Meer en meer rassen zijn weliswaar in ontwikkeling.

Sorghum: nog veel vragen

Het potentieel van sorghum als energieteelt

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op maïs. Sorghum heeft zoals maïs een hoog zetmeelgehalte en een vergelijkbare zetmeelafbreekbaarheid in de pens. In het onderzoek voor de biologische veehouderij trok het gewas onze aandacht omdat het mogelijk wat voordelen zou kunnen hebben ten opzichte van maïs:

  • Het heeft een dieper en uitgebreider wortelstelsel waardoor het minder droogtegevoelig is;
  • meer wortels zorgen voor een hogere organische stofopbouw in de bodem;
  • een lagere stikstofbehoefte;
  • een kleinere rijafstand zorgt voor een sneller dichtgroeiend gewas.

 

Nederlandse proefresultaten toonden variabel beeld

Proefresultaten uit Nederland gaven enkele jaren geleden aan dat sorghum soms tot 20% hogere opbrengsten kon realiseren vergeleken met snijmais. Ilvo en het Louis Bolk instituut deden de voorbije jaren rassenonderzoek voor sorghum in vergelijking met maïs. Hun resultaten van 2019 geven een genuanceerder beeld:
  • de geteste sorghumrassen bleven achter bij maïs qua opbrengst en voederwaarde;
  • grote verschillen in zetmeelgehalte tussen de rassen;
  • een lagere verteringscoëfficient;
  • lagere drogestofgehalte bij oogst.

 

Bioproefveld energieteelten in Inagro in 2020

Naast een proefveld voor biologische maïsrassen zaaiden we in Inagro in mei 2020 ook twee Franse sorghumrassen, RGT Swingg en Vegga. Ook hier blijft de drogestof productie per ha achter ten opzichte van maïs en is het zetmeelghalte lager (zie tabel). Daarnaast valt ook het hoger lignine gehalte op (ADL), wat een effect heeft op de verteringscoëfficient. Tevens opmerkelijk is het hogere suikergehalte en hierdoor ook de hogere FOS (fermenteerbare organische stof).
Momenteel zijn er meer en meer rassen voor Noordwest-Europa in ontwikkeling en verwachten we zeker nog een verbetering van de kwaliteit van de beschikbare rassen.

tabelsorghum_inagro.jpg

 
CCBT_vlaanderen_combi.jpg
Deze proef werd aangelegd in het kader van het CCBT project 'optimalisatie van energieteelten voor een evenwichtig herkauwerrantsoen'
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Kleinveehouderij | Melkveehouderij