Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut en kunnen ze voor overlast zorgen. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK).

Alle resultaten uit Pocket Power gebundeld in dit onderzoeksrapport

Doel

Pocketvergisting is een oplossing voor het verwerken van reststromen en zorgt voor betaalbare energie. Maar daarnaast wordt kleinschalige vergisting ook als maatregel genoemd voor de aanpak van broeikasgasemissies uit de mestopslag. Door zijn lokaal karakter en beperkte schaalgrootte zorgt de pocketvergister voor een beperking van transport, minimale verstoring van het landschap (en dus betere acceptatiegraad door de omgeving), onafhankelijkheid van de marktprijzen, geen concurrentie voor inputstromen, ... Vandaag vindt pocketvergisting in Vlaanderen grotendeels plaats op melkveebedrijven, waardoor varkenshouders en groentetelers die iets met hun reststromen willen aanvangen beperkt zijn in mogelijkheden. Aan het begin van het project werd een ruwe inschatting gemaakt om te bepalen met welke subsectoren verder gewerkt zou worden tijdens het verdere verloop van het project.

 

Dit project had daarom twee doelstellingen:

(1) het kwantificeren van de impact die kleinschalige vergisting heeft op vlak van broeikasgas (BKG-)emissies, alsook het formuleren van strategieën die de reducerende impact kunnen vergroten, en

(2) de uitbreiding mogelijk maken van kleinschalige vergisting naar min. 1 andere deelsector van de twee die werden onderzocht (varkens- en groentesector).


Resultaten

Het model toonde aan dat methaanemissies in de melkveehouderij met wel 70% kunnen verlaagd worden in de stal. Als het totaalplaatje van de pocketvergister in rekening wordt gebracht, dan helpt kleinschalige vergisting om 50% van de mest- en energiegerelateerde broeikasgasemissies te reduceren mits aan de nodige randvoorwaarden (correcte uitvoering, voldoende robuustheid, voldoende verblijftijd, goede uitbating, beperking van gasverliezen) wordt voldaan.


De vergistingstesten in de praktijk met verse VeDoWS-mest in combinatie met drijfmest (alsook op het bedrijf Akivar) tonen aan dat het mogelijk moet zijn om een manier te vinden waarop varkensdrijfmest als eenzijdige stroom kan worden vergist. Labotesten toonden aan dat we wel nog voorzichtig moeten zijn, gezien we nog niet exact de vinger kunnen leggen op welke parameters het proces stabiel houden. In elk geval is er economisch gezien potentieel weggelegd voor de varkenssector, gezien de sector scan uitwees dat 44% van de Vlaamse varkensbedrijven in aanmerking kunnen komen voor kleinschalige vergisting.


Voor groenteresten rekent het plaatje minder rendabel gezien er heel wat extra randinfrastructuur nodig is om de resten te verkleinen, evt. wassen of zand te verwijderen en tijdelijk te kunnen opslaan. Vergistingstechnisch gezien is het vergisten van preiresten geen probleem, mits het zand voldoende kan verwijderd worden. Cases die jaarrond beschikken over grotere volumes inputstromen (bv. grootschalige preibedrijven, het uienschilbedrijf van Joeri Ongena, ...) kunnen een interessante case zijn mits de nodige randapparatuur mooi op elkaar kan aansluiten en (her)investeringen en extra kosten kunnen beperkt worden. Gezien de uniciteit vergt dit meer maatwerk en verdere experimenten met de nodige apparatuur.


>> Lees alle details en rapporten in dit onderzoeksrapport!


Meer info

Voor meer vragen of informatie over het project of pocketvergisting kan je terecht bij:

 

  • Sander Vandendriessche: E sander.vandendriessche@inagro.be of  T +32 (0)51 14 03 29
  • Inès Verleden: E ines.verleden@inagro.be of T +32 (0)51 27 33 84
  • Anke De Dobbelaere: E anke.dedobbelaere@inagro.be of T +32 (0)51 27 33 81

 

Het project Pocket Power (partners: Inagro & UGent – vakgroep Groene Chemie en Technologie, vakgroep Landbouweconomie) wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

20201202_VLAIO.jpg