Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken landbouwers vaak af om te investeren in precisielandbouwtechnieken. Nochtans kan smartfarming de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen. Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen Inagro en Hogeschool VIVES betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de landbouwer brengen. Zeven West-Vlaamse pilootbedrijven worden ambassadeur van het project. Zij proberen technieken uit op maat van hun bedrijf. Nadien delen ze hun ervaringen met andere landbouwers om hen ervan te overtuigen ook te investeren in deze technieken. Een bredere groep landbouwers kan rekenen op 65% korting op een bodemscan.

Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen

De laatste jaren zijn landbouwbedrijven sterk gegroeid in oppervlakte en in productie per hectare. Door die schaalvergroting is het voor de landbouwer moeilijker om een goed overzicht te bewaren over de stand van zaken op zijn percelen. “Uit de reacties op onze webinar Aan de slag met smartfarming eind 2020 bleek dat er veel interesse is in nieuwe technieken”, vertelt Gies Van Den Daele, onderzoeker precisielandbouw bij Inagro. “Toch hebben landbouwers nog veel vragen en twijfels over de kosten en baten. Samen met Hogeschool VIVES willen we daar verder op inzetten in het project Smartfarming op het menu.”

Smartfarming in drie stappen
Voor de landbouwer is het niet eenvoudig om te weten welke smartfarmingtechniek hij wanneer moet toepassen. Daarom ontwikkelden Inagro en Hogeschool VIVES een beknopt stappenplan. “Dat helpt hem om technieken volgens een doordachte strategie in te zetten”, klinkt het. Zo pakt het project uit met een driegangenmenu:

  1. Bodem meten is weten
  2. Gewasmonitoring
  3. Actie

De basis om tot actie te komen, is kennis over de bodem en de gewasgroei. Een bodemscan brengt de bodemvariatie van een perceel in kaart. Zo kan de landbouwer de grondbewerkingen, het zaaien of planten en de bemesting optimaliseren. Door de groei van het gewas te monitoren, linkt hij de bodemtoestand aan de gewasgroei en -gezondheid. Ingrijpen kan via variabele bemesting, waarbij de landbouwer nutriëntengiften toedient op plaatsen waar het gewas ze nodig heeft en zal opnemen. Bij de oogst bepaalt een opbrengstmeting welke zones van het perceel de beste opbrengst hebben. De meting legt meteen ook probleemzones bloot, wat waardevol is voor een volgende teelt.

Bodemscans als basis
Bij de start van ‘Smartfarming op het menu’ gaf het project 65% korting op een bodemscan. De projectpartners kregen heel wat aanvragen, het was een groot succes! Heel wat landbouwers staan ervoor open om deze precisielandbouwtechniek uit te proberen. Het voorziene budget is hiervoor opgebruikt. De korting was beschikbaar voor West-Vlaamse landbouwers, met een maximum van 1 perceel per jaar per landbouwer. Het is wel nog steeds mogelijk om via Inagro een (betalende) bodemscan te laten uitvoeren.

Een bodemscan brengt de variërende bodemeigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid, pH en organisch koolstofgehalte, in kaart. Met die gegevens worden taakkaarten opgesteld die de landbouwer gebruikt om een perceel plaatsspecifiek te bewerken. Denk daarbij aan variabel bekalken, planten, zaaien of bemesten.

> West-Vlaamse landbouwers die graag een bodemscan laten uitvoeren, kunnen contact opnemen met Inagro via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

“Onze studenten  zullen de data verzamelen, visualiseren en opvolgen via het toegankelijke WatchIT grow-platform”, vertelt Johny Willem, docent landbouwmechanisatie bij Hogeschool VIVES. Landbouwers krijgen na de bodemscan begeleiding van een Inagro-adviseur om de kaarten te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. De adviseur geeft ook advies bij variabel planten en toedienen van kalk of compost.

Pilootbedrijven zijn ambassadeurs van het project
In het project staan zeven West-Vlaamse pilootbedrijven centraal. Die smartfarmingambassadeurs dienen als katalysator in de streek. De landbouwers zullen op een van hun percelen doorheen de volledige teelt smartfarmingtechnieken toepassen. Zij volgen bij wijze van spreken het volledige driegangenmenu. Bij elke stap krijgen ze begeleiding van Inagro en Hogeschool VIVES. Op het einde van het seizoen zullen deze ambassadeurs hun ervaringen delen via infoavonden.

Minimale input, maximale output
Plaatsspecifiek management geeft landbouwers de kans om een optimale opbrengst en kwaliteit te behalen met een beperkte input. Via precisielandbouw krijgen ze inzicht in de noden van een perceel. De landbouwer kan de hoeveelheden meststoffen aanpassen en enkel toedienen waar ze het best benut kunnen worden. Dat resulteert in minder uitspoeling en een lagere uitstoot, kortom een milieuwinst.

“Naast de praktische implementatie wil Smartfarming op het menu zich focussen op de economische rendabiliteitmeerwaarde. We proberen voor elke toegepaste techniek op een pilootbedrijf de rendabiliteit ervan te berekenen. Zo hopen we doorheen het project een goede kennis op te bouwen over de technieken die rendabel zijn voor de West-Vlaamse landbouwers”, vertelt Eva Ampe, onderzoeksleider precisielandbouw bij Inagro.

 

Voor meer informatie rond precisielandbouw, contacteer:

 

Logobanner_partners_financiers.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Smartfarming