De bedrijvigheid op de velden begint weer toe te nemen. Bij werkzaamheden op het veld moet je enkele afstandsregels tot waterlopen in acht nemen, zeker nu er strengere handhaving op komst is. We herhalen de regels nog eens kort.

Toezicht verscherpt, dus frissen we de afstandsregels op

Algemene wetgeving

Het decreet integraal waterbeleid legt volgende regels op langs oppervlaktewaterlichamen.

 • Verbod op grondbewerkingen in de eerste meter vanaf de taludinsteek.
 • Voorzie een bufferstrook van 5 meter waar geen bemesting met fosfor en/of stikstofhoudende meststoffen is toegelaten.
 • Hou minimaal 1 meter afstand van het oppervlaktewaterlichaam bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. (De juiste afstanden zijn terug te vinden op het etiket van de producten of op www.fytoweb.be.)


Naast het decreet geldt ook de regelgeving van de 1 meter teeltvrije zone. Op deze meter gelden volgende regels:

 • verbod op het uitvoeren van grondbewerkingen
 • verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; pleksgewijze behandeling van akkerdistel is ook niet toegestaan
 • verbod op gebruik van meststoffen
 • productieve teelt in die zone niet toegelaten


Vandaag worden nog steeds overtredingen vastgesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de oevers van waterlopen, in de spuitvrijezones en op wegbermen.
2021-03-03-am-afstandsregelsdef.png
Erfdienstbaarheid

Om het onderhoud van de waterlopen mogelijk te maken, hebben de waterloopbeheerders het recht tot toegang op de eerste 5 meter langs een waterloop, de zogenaamde erfdienstbaarheidzone. Op die zone gelden volgende regels:

 • verbod op vaste constructies (vb. schuilhokken)
 • verbod voor het (tijdelijk) opslaan van materiaal
 • bij afsluitingen moet er een doorgang van 5 meter worden voorzien loodrecht op de erfdienstbaarheidszone
 • afsluitingen of hagen die op de taludinsteek staan, mogen niet hoger zijn dan 1 meter
 • bomen mogen aanwezig zijn mits een onderlinge plantafstand van 10 meter


Regelgeving bij beheer van perceelsranden

Het maaien van de perceelsranden op de velden is het hele jaar door toegelaten. Hou echter rekening met het broedseizoen van onze weide- en akkervogels. Probeer dus maaien te vermijden tussen 1 april en 15 juli. Is er een rietkraag aanwezig? Stel dan het maaien uit tot 15 augustus.

Het maaien van perceelsranden en bermen langs openbare domeinen valt onder het bermbesluit. Volgende regels dien je daarbij dus in acht te nemen:

 • Maaien van begraasde bermen:
      Eerste maaibeurt vanaf 16 juni
      Tweede maaibeurt vanaf 16 september
  Het maaisel dient binnen de tien dagen te worden afgevoerd.
 • De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat de ondergrondse plantendelen niet worden beschadigd.
 • Houtige gewassen mogen niet beschadigd worden gedurende werkzaamheden


Controles

Controles op het naleven van deze regels worden uitgevoerd door de VLM en De natuurinspectie. Tevens zijn de regels rond het aanhouden van de 1 meter teeltvrije zone opgenomen in de regelgeving van Vegaplan. Let op: het toezicht wordt verstrengd. Controleer dus zeker of je de regelgeving goed naleeft.

Meer info of vragen?

Tom Van Nieuwenhove
tom.vannieuwenhove@inagro.be
051 27 33 92

Ruben Mistiaen
ruben.mistiaen@inagro.be
051 27 33 19

 

Logo Watertalk.jpg