Met de nieuwe eiwitstrategie wil Vlaanderen de productie en consumptie van eiwit verduurzamen, zowel in de dagelijkse voeding als in voeder. Inagro wil daartoe bijdragen en stelde een eigen eiwitactieplan op. Daarin staat beschreven hoe de onderzoeksinstelling concreet inzet op vier van de zes ambities uit de Vlaamse eiwitstrategie. Via lopende initiatieven en projecten, vaak in samenwerking met Vlaamse en internationale partners, focust Inagro op duurzame diervoeders, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten en meer nieuwe eiwitten. 

Inagro zet in op vier van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie

Duurzame productie van eiwitten is een thema waar Inagro fors op inzet. Aanvankelijk concentreerde het onderzoek zich vooral op de verduurzaming van diervoeders en voederrantsoenen. De laatste jaren kwam de vraag om ook onderzoek te voeren naar de productiemogelijkheden van eiwitten voor humane voeding. Zowel de gangbare en biologische landbouwsector als de consument zijn vragende partij. 

Vanuit die groeiende vraag stelde Inagro een eiwitactieplan op dat de lopende initiatieven rond verduurzaming van de eiwitvoorziening clustert. Via projecten werkt Inagro daarvoor samen met verschillende Vlaamse en internationale partners. “Onze praktijkgerichte aanpak is vaak een meerwaarde in dergelijke consortia. Landbouwers, toeleveranciers en verwerkers vinden vlot de weg naar Inagro met hun vragen over teelttechniek, nieuwe teelten en afzetmarkten. We fungeren als een tolk die het basisonderzoek vertaalt naar praktijkgericht advies”, vertelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. 
 
Sector klaarstomen voor de toekomst
In het actieplan zet Inagro concreet in op vier van de zes thema’s uit de Vlaamse eiwitstrategie. Met het onderzoek naar de productie van grondstoffen en het ter beschikking stellen van materiaal voor verder onderzoek draagt Inagro indirect ook bij aan de laatste twee doelstellingen uit de Vlaamse eiwitstrategie: meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie. Zo zet de onderzoeksinstelling samen met andere stakeholders de schouders onder de Vlaamse eiwitstrategie om de sector veerkrachtiger te maken in de omgang met de huidige en toekomstige uitdagingen. Het biedt de consumenten ook een nieuw pallet aan lokale, duurzame eiwitten.
 
Duurzame diervoeders voor rundvee, varkens, kippen, vissen en huisdieren
Het gebruik van geïmporteerd sojaschroot en vismeel in diervoeders staat onder druk. Inagro bekijkt de mogelijkheden van zowel gekende als nieuwe alternatieve eiwitbronnen. Zo loopt er onderzoek naar de teelttechniek en het potentieel van veldbonen als nieuw gewas in het rundveerantsoen. Inagro begeleidt landbouwers bij de bedrijfseigen voederproductie en de inpassing in het rantsoen.
 
In een ander project staan voedererwten centraal als mogelijke sojavervanger voor varkens- en kippenvoeder. Levende larven van de zwarte soldatenvliegen zijn potentieel voeder voor bioleghennen. Een lopende studie neemt de kwaliteit van het kippenvlees onder de loep van kippen die gevoederd zijn met die larven. Daarnaast zijn er concrete plannen om de mogelijkheden van insectenlarven in honden- en kattenvoeding te onderzoeken in een nieuw project.
 
Duurzame dierlijke productie
Bij het onderzoek naar duurzame diervoeders is er ook aandacht voor duurzame dierlijke productie. In de studie naar insectenlarven als voeder voor biovleeskippen evalueert Inagro bijvoorbeeld ook het effect op het dierenwelzijn. Onderzoekers stellen vast dat het voederen van levende larven aan vleeskippen zorgt voor meer natuurlijk scharrelgedrag.
Een belangrijke pijler voor een duurzaam verdienmodel is uiteraard het economische aspect. De economische rendabiliteit wordt dan ook mee in kaart gebracht. Via bedrijfsadvisering en advies in projecten ondersteunt Inagro melkveehouders bijvoorbeeld om hun voederefficiëntie te verbeteren.
 
Meer plantaardige eiwitten voor mens en dier
De Vlaamse eiwitstrategie heeft bij dit thema de ambitie om het eiwitareaal te vergroten, met als doel nieuwe waardeketens te creëren voor zowel food als feed. Via het onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen voor diervoeders stimuleert Inagro de teelt van meer plantaardige eiwitten. Daarnaast zet het onderzoekscentrum verder in op de teelttechnische optimalisatie van peulvruchten voor zowel versmarkt als diepvriesindustrie.
Zo is er recent een operationele groep goedgekeurd die het potentieel van de teelt van kikkererwten voor de Vlaamse gangbare en biologische akkerbouwers zal bepalen. In een ander projectvoorstel ligt de focus op veldboon, velderwt en nierboon. Het effect van die eiwitgewassen in akkerbouwmatige rotatie, al dan niet in strokenteelt, wordt uitgediept. 
 
Inagro richt een screeningsplatform op om de haalbaarheid van de teelt van minder bekende eiwitgewassen in Vlaanderen te testen. Om een afzetmarkt te vinden, zijn er gesprekken met landbouwers, verwerkende bedrijven en onderzoeksinstellingen. Nieuwe gewassen introduceren is meer dan alleen teelttechnieken optimaliseren of waardeketens opzetten. Inagro kijkt ook welke impact de nieuwe gewassen hebben op bestuivende insecten. 
 
Meer nieuwe eiwitten: insecten, eendenkroos en bacteriën
Inagro is ervan overtuigd dat er ook voor de landbouwer een rol is weggelegd in de introductie van nieuwe niet-plantaardige eiwitten. Landbouwers met interesse in de opstart van insectenteelt krijgen begeleiding van de ervaren insectenonderzoekers van Inagro. Er lopen diverse projecten rond duurzame insectenteelt en de verwerking van insecten in food en feed.
 
Ook eendenkroos biedt kansen. Die waterplant is in staat om nutriëntenrijke effluenten uit de landbouw of voedingsindustrie te zuiveren. Vervolgens zet ze de nutriënten op een efficiënte manier om in eiwitten. Die hebben potentieel in de voeder- en voedingsindustrie. Tot slot is zeer experimenteel onderzoek opgestart naar microbieel eiwit. Er loopt een studie om biogas op te waarderen tot biomethaan. Dat biomethaan kan omgezet worden in kwaliteitsvol diervoeder in de vorm van microbieel eiwit.
 
> Alle nieuws uit de projecten is te volgen via www.inagro.be en de wekelijkse nieuwsbrief.
 
Meer info
Jonas Claeys
051/27 32 35
Gekoppelde thema's & sectoren: