Inagro en Boerennatuur Vlaanderen willen akker- en weidevogels onder de vleugels nemen. Een nauwe samenwerking met de West-Vlaamse Regionale landschappen en Stadlandschappen staat daarin voorop. Naast kennisuitwisseling, optimalisatie en implementatie van bestaande vogelvriendelijke maatregelen willen ze ook nieuwe initiatieven uittesten en opschalen naar gans West-Vlaanderen. Door dat te koppelen aan een gunstig verdienmodel voor landbouwers, hopen ze het draagvlak bij de landbouwers te vergroten. Want zij zijn immers de sleutel tot het herstel van de aantallen akker- en weidevogels. Het initiatief kadert in het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’.

Boeren voor boerenlandvogels in West-Vlaanderen

De oorzaken van de achteruitgang van akkervogels zijn veelvuldig en complex, maar intensieve landbouwpraktijken zijn zeker één van de voornaamste oorzaken. Net daarom zijn het de landbouwers die het tij kunnen doen keren en de dalende aantallen kieviten, patrijzen en geelgorzen een halt kunnen toeroepen.

 

Vogelvriendelijk boeren, wadisda?

Vogelvriendelijk boeren omvat het invullen van één, en bij voorkeur meerdere, basisbehoeftes van akkervogels. Denk daarbij aan een voldoende groot aanbod aan zomer- en wintervoedsel, schuilgelegenheid en broed- en nestmogelijkheden. Veldwerkzaamheden uitstellen tot na het broedseizoen of ‘nestsparend’ te werk gaan, kunnen het broedsucces bijvoorbeeld gevoelig verhogen. Gewassen zaaien die in de winter zaden leveren of in het voorjaar insecten aantrekken, zorgen dat deze akkerbewoners het jaarrond voedsel kunnen zoeken. Moderne technieken, zoals drones, hebben het potentieel om landbouwers en vrijwilligers te helpen om nesten gemakkelijker te detecteren en efficiënter te beschermen.
 
 
Op zoek naar de win-win
 
Inagro, Boerennatuur Vlaanderen en de West-Vlaamse Regionale landschappen en Stadlandschappen willen verschillende maatregelen optimaliseren, zowel voor de vogels als voor de landbouwers. Verspreid over West-Vlaanderen engageren landbouwers zich om veelbelovende maatregelen aan te leggen, waarbij Inagro instaat voor de landbouwkundige opvolging ervan.
 
“Een gunstig verdienmodel omvat immers ook een vlotte inpasbaarheid en een minimale impact op de teelt”, vertelt Willem Van Colen van Inagro. “De focus ligt niet alleen op overheidsmiddelen, we nemen ook het potentieel van private middelen onder de loep, bijvoorbeeld via crowdfunding.” Daarnaast spelen vrijwilligers en jagers een cruciale rol. Ze helpen om de soorten te tellen en maatregelen als nestbescherming uit te voeren.
 
 
De vleugels uitslaan
 
Samenwerking bevorderen, kennis delen en ervaringen uitwisselen tussen alle betrokken partijen in een afzonderlijke regio én tussen de verschillende regio’s staan centraal in dit project. “Zo kunnen we eerder regiospecifieke acties nadien opschalen naar een West-Vlaamse context”, besluit Korneel Verslyppe van Boerennatuur Vlaanderen.
 
 
Digra987_AdobeStock_218770052_LOWRES.jpg

Themabeeld: Digra987/ Adobe Stock
 
 
 
 
Banner_InagroBoerennatuurVl_31032021.png

Dit initiatief kadert binnen PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

LogobannerVogelvriendelijkBoeren.png