Het project ReNu2Farm draait om herwonnen meststoffen: meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Nu dit project stilaan zijn einde nadert, kregen de projectpartners een verlenging voor uitbreiding van de resultaten naar onder andere tuinbouw.

Project ReNu2Farm krijgt verlenging

Focus van ReNu2Farm
Het Interreg North-West Europe-project ReNu2Farm draait om herwonnen meststoffen: meststoffen, afkomstig van verschillende oorsprong (zoals dierlijke mest, stedelijk of menselijk afval), die een behandeling ondergingen, waardoor hun bemestingswaarde stijgt. In dit project inventariseerden we verschillende technologieën, en onderzochten we ook meerdere producten om hun agronomische waarde en invloed op de bodem en het milieu te bepalen. We bekeken ook het standpunt van de huidige wetgeving ten opzichte van die producten en technologieën en welke knelpunten daarmee gepaard gaan.

 

Door succes verlengd
Het project kreeg de mogelijkheid om te reageren op een nieuwe oproep om succesvolle resultaten van projecten verder te verspreiden naar nieuwe doelgroepen. De aanvraag van ReNu2Farm werd goedgekeurd. Die nieuwe fase in het project loopt van april 2021 tot maart 2023.

Het project zal in die verlenging nieuwe markten stimuleren tot een breder en verhoogd gebruik van herwonnen meststoffen en tot een reductie van het gebruik van kunstmeststoffen. Die nieuwe markten worden enerzijds tuinbouw, als aanvulling op landbouw, en anderzijds de particuliere en recreatieve sector. De tuinbouwsector kan vanwege het hoge kunstmestgebruik evolueren tot een belangrijke afzetmarkt voor herwonnen meststoffen. Het project heeft verder de ambitie om particuliere huishoudens en de vrijetijds- en recreatiesector ook op de hoogte te brengen van het bestaan van herwonnen meststoffen, om de acceptatie en gebruik ervan ook tot bij het grote publiek te krijgen.

Succesvolle onderzoeksitems uit ReNu2Farm, zoals bijvoorbeeld de landbouwerenquête om de wensen naar en voorkeuren voor meststoffen te weten te komen, zullen tijdens deze verlenging aangepast worden om aan de behoeften van de nieuwe doelgroepen te voldoen. De meest veelbelovende meststoffen uit onze huidige veld- en potproeven zullen de projectpartners verder onderzoeken in serreproeven, om de relevantie voor tuinbouw aan te tonen. Demonstraties en evenementen zullen de opgedane kennis en resultaten tot bij de tuinbouw- en particuliere/vrijetijdssector brengen.
Mogelijke knelpunten voor de marktintroductie vanuit de wetgeving zullen aangepakt worden via beleidsaanbevelingen. Door de directe betrokkenheid van de Biorefine Cluster Europe zullen er ook synergiën met andere projecten ontstaan.

Kort samengevat: de hoofdmissie van deze projectverlenging bestaat uit de vertaling van en communicatie over de wetenschappelijke ReNu2Farm-resultaten naar landbouwers, tuinders en de particuliere en recreatieve sector.

 

Meer info
Voor meer vragen of informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:
 
 
 
Deze blog kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm

 

20210610-logobanner_renu2farm.jpg