Vijf telers (2 tomaten, 1 komkommer, 1 paprika en 1 aardbei) verenigen zich sinds vorige week met de Inagro-teams ‘tuinbouw onder afdekking’ en ‘insectenteelt’ in een Europees partnerschap voor Innovatie. De zogenaamde ‘Operationele Groep’ kreeg de naam ‘Entomoponics’ en focust op meervoudig ruimtegebruik in de serre. Het doel is om een teeltsysteem te ontwikkelen dat groenteteelt en insectenkweek combineert in één en dezelfde ruimte. Zo willen ze in eerste instantie hun geklimatiseerde serreruimte optimaler benutten en hun economisch rendement verhogen. Lees verder en ontdek welke voordelen dit teeltsysteem nog heeft.

Operationele groep Entomoponics van start

 

Entomoponics! Wat?

Het idee om insecten te telen onder de teeltgoten kwam een tweetal jaar geleden tot stand tijdens een brainstormsessie met serretelers waar een lijst met creatieve combinaties werd opgemaakt en geëvalueerd. De combinatie van hogedraadvruchtgroenten en insectenkweek werd toen naar voor geschoven als één van de mogelijkheden met potentieel. Omdat de teelt van insecten en groenten/fruit in eenzelfde ruimte voorheen nog nergens op praktijkschaal werd toegepast, ontbrak ook een passende naam. Inagro greep zijn kans en doopte de combinatie tot “entomoponics”, naar analogie van aquaponics voor de combinatie van groenteteelt en viskweek.

 

20210708_entomologo.jpg


Duurzaamheid voorop

Entomoponics heeft veel potentieel om uit te groeien tot een duurzame teeltmethode. Het speelt in op enkele actuele thema’s, zoals:  

  • Energiebesparing: bij entomoponics wordt de warmte van de onbenutte ruimte aangewend voor een extra teelt, wat resulteert in een hogere energie-efficiëntie: meer product voor dezelfde stookkost.

  • Valorisatie van reststromen: insecten (bv. meelwormen) kunnen zich perfect voeden op bepaalde reststromen, zoals loof of afgekeurde vruchten. Zo vermindert de afvalberg en wordt aan hoogwaardig valorisatie gedaan.

  • Duurzame productie van dierlijke eiwitten: insectenkweek kent een zeer lage voederconversie (verhouding kg input/kg output). Dat resulteert in een dierlijke eiwitproductie met een lage ecologische voetafdruk. Ook de water- en oppervlaktebesparing die bij entomoponics zou kunnen gerealiseerd worden, heeft een gunstige invloed op het milieu. Insecten uit de Vlaamse serres kan je bovendien als lokaal product beschouwen. Dit alles biedt een waardig alternatief voor de eiwittransitie die stimuleert om over te stappen op plantaardige eiwitten.

 

Hypothese lijkt bevestigd

In 2019 en 2020 experimenteerde Inagro met een meelwormenkweekopstelling onder de komkommergoten. Verschillende afvalstromen werden als vochtbron aangeboden en daaruit bleek dat sommige helemaal niet moesten onderdoen voor de referentie, zijnde agaragar. Ook het klimaat was ondanks de dag-nachtvariatie geen probleem; de kweek duurde niet langer dan in de voor insectenkweek uitgeruste kweekcellen. Dit bevestigt de hypothese dat ongebruikte ruimte in de serre dienst kan doen als locatie voor meelwormenkweek, en dit zonder additionele stookkosten.  

 

Tijd om op te schalen

De operationele groep heeft tot doel om de kennis verder uit te diepen zodat de integratie van de insectenkweek in de serreomgeving optimaal wordt bewerkstelligd. Verschillende aspecten zullen daarom nog eens extra onder de loep genomen worden. Inagro schakelt in de zomer van 2021 daarom een trapje hoger. In de dakserre Agrotopia zal in één van de afdelingen voor vruchtgroenten een grotere opstelling geplaatst worden waar verder onderzoek en optimalisatie kan plaatsvinden.  

Daarnaast nemen ook de betrokken telers in dit project de kans om zelf aan de slag te gaan en een pilootopstelling op hun bedrijf te evalueren. Komend najaar zullen bedrijfsspecifieke kweekeenheden worden uitgewerkt om ten laatste in de eerste helft van 2022 operationeel te zijn.  

 

Ook aandacht voor de randvoorwaarden

Naast de teelttechnische aspecten zal dit project ook de economische en juridische aspecten aankaarten. Hoe groot is de tijdsbesteding, wat bedraagt de investering, wat is de terugverdientijd, wat is de beste afzetmarkt, zijn maar enkele vragen waar deze groep antwoord op zal trachten te formuleren. Welke markten zijn interessant, aan welke karakteristieken moet het eindproduct voldoen, kunnen we de insecten zomaar op alle reststromen voeden, zijn dan weer vragen waar de input van experten voor zal gevraagd worden. Kortom, een project dat ons heel wat wijzer zal maken.

 

 

 

 

LO-VRN-ELFPO_LOGO.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Glasgroenten | Insectenkweek