Begin juli stelde minister Crevits de nieuwe steunmaatregelen rond de niet-productieve investeringen voor. Sinds 1 juli kan je als landbouwer investeren in landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor 50 tot 100% steun ontvangen. Zo wordt bomen en struiken aanplanten om je bedrijf te integreren in het landschap of de rand van je percelen te verrijken in de herwerkte VLIF-reglementeringen terugbetaald. Inagro overloopt graag samen met jou de mogelijkheden. We helpen je ook om je VLIF-dossier voor niet-productieve investeringen (NPI) in te dienen.

VLIF betaalt ook jouw bedrijfsbeplanting tot 100% terug

De uitvoering van je integratieplan wordt strenger gecontroleerd

In het huidige vergunningsbeleid weegt beeldkwaliteit sterk door in de goedkeuring van een vergunningsaanvraag. Aan bedrijven uit klasse I die een aanvraag indienen vraagt het provinciebestuur zelfs standaard of de vorige voorziene beplanting uitgevoerd is. Om alle kansen voor je bedrijf ook in de toekomst open te houden, is het van groot belang om actie te ondernemen in de uitvoering van het integratieplan. Het departement Landbouw en Visserij merkte op dat de uitvoering geen rechtstreekse economische meerwaarde oplevert en daarom vaak op zich laat wachten. Daarop biedt de ondersteuning van niet-productieve investeringen (NPI’s) via VLIF een antwoord.

 
Wat zijn niet-productieve investeringen in VLIF (NPI’s)?

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt aparte financiële steun voor niet-productieve investeringen (NPI’s). Dergelijke investeringen leveren geen inkomsten op, maar hebben wel een positieve impact op het milieu (en het klimaat), een actueel maatschappelijk en Europees thema. De steun voor NPI’s staat los van de gewone VLIF-steun. Ook als je de VLIF-steun al maximaal benut, kan je bijkomende steun vragen voor NPI’s.
 
VLIF ondersteunde NPI’s al langer, maar de Vlaamse Regering paste de maatregel recent aan en vereenvoudigde de administratie. Die aanpassing geldt voor de komende twee jaar, in afwachting van een nieuwe VLIF-periode. Concreet kunnen actieve landbouwers financiële steun krijgen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem. Een uitgebreide lijst van de subsidiabele niet-productieve investeringen en de voorwaarden vind je op deze webpagina van departement Landbouw en Visserij.
 
De aanvraagperiodes voor steun voor NPI’s zijn gelijklopend met de blokperiodes in het reguliere VLIF. Concreet moet je je aanvraag digitaal indienen vóór eind september, eind december, eind april en eind juli. Een tweetal weken na het einde van de blokperiode verneem je of je aanvraag geselecteerd is. De uitvoering en uitbetalingsaanvraag moeten binnen 2,5 jaar na het einde van de blokperiode gebeuren.
 
 
Niet-productieve investeringen Landschap

De aanplant van bomen, hagen, heggen en houtkanten is 100% subsidiabel. De steunaanvraag bedraagt minimum 1000 euro per aanvraag. Daarin zijn ook het werk van de aannemer, de palen en de veebescherming inbegrepen. De algemene voorwaarde is dat de voorgestelde aanplant landschappelijk verantwoord is. Om dat te controleren, vraagt de overheid een ‘technisch verantwoordingsadvies’ op. Heb je in het kader van je omgevingsvergunning een integratieplan toegevoegd aan je dossier, dan is dat verantwoordingsadvies niet nodig.
 
 
Inagro kan je helpen

We zijn ervan overtuigd dat de maatregel niet-productieve investeringen een grote financiële steun betekent voor land- en tuinbouwers. We helpen je dan ook graag om de juiste indienposten en aanvraagprocedure te bepalen. De komende weken begeleiden we landbouwbedrijven in de aanvraag van VLIF-steun voor investeringen in landschap, omdat het najaar een ideale aanplantperiode is. De komende maanden werken we ook een begeleidingsprogramma uit voor de andere thema’s (biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en/of bodem). Houd onze nieuwsbrief in het oog!
 
Als je in november of december wil aanplanten, de ideale plantmaanden, moet je je aanvraagdossier vóór eind september indienen. Gezien de krappe timing richten we ons nu in de eerste plaats tot bedrijven waar al een integratieplan opgemaakt en goedgekeurd werd in het kader van een omgevingsvergunning. Voor die dossiers moet geen technisch verantwoordingsadvies gemaakt worden. Na de voorbereiding van het dossier vullen we de digitale aanvraag samen in op vrijdag 17 of maandag 20 september.
 
 
> Wil je je graag laten helpen bij jouw VLIF-aanvraag? Vul dan dit formulier in.
 
 
 
Deze actie kadert in het demonstratieproject “De West-Vlaamse land- en tuinbouw gaat aan de slag met NPI’s”, met financiële steun van Europa via het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" en in samenwerking met volgende partners.
 
LogobannerNPIs_Lang_ZonderTekst.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie | -- Algemeen --