Begin juli stelde minister Crevits de nieuwe steunmaatregelen rond de niet-productieve investeringen voor. Sinds 1 juli kan je als landbouwer investeren in landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor 50 tot 100% steun ontvangen. Zo wordt de aanleg van een damconstructie om afstromend water ten gevolge van erosie in de herwerkte VLIF-reglementeringen volledig terugbetaald. We helpen je ook om je VLIF-dossier voor niet-productieve investeringen (NPI) in te dienen.  

 
VLIF betaalt ook jouw hakselhoutdam tot 100% terug

Wat zijn niet-productieve investeringen in VLIF (NPI’s)?

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt aparte financiële steun voor niet-productieve investeringen (NPI’s). Dergelijke investeringen leveren geen inkomsten op, maar hebben wel een positieve impact op het milieu (en het klimaat), een actueel maatschappelijk en Europees thema. De steun voor NPI’s staat los van de gewone VLIF-steun. Ook als je de VLIF-steun al maximaal benut, kan je bijkomende steun vragen voor NPI’s.  
 
VLIF ondersteunde NPI’s al langer, maar de Vlaamse Regering paste de maatregel recent aan en vereenvoudigde de administratie. Die aanpassing geldt voor de komende twee jaar, in afwachting van een nieuwe VLIF-periode. Concreet kunnen actieve landbouwers financiële steun krijgen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem. Een uitgebreide lijst van de subsidiabele niet-productieve investeringen en de voorwaarden vind je op deze webpagina van departement Landbouw en Visserij.    
 
De aanvraagperiodes voor steun voor NPI’s zijn gelijklopend met de blokperiodes in het reguliere VLIF. Concreet moet je je aanvraag digitaal indienen vóór eind december, eind april, eind juli en eind september. Een tweetal weken na het einde van de blokperiode verneem je of je aanvraag geselecteerd is. De uitvoering en uitbetalingsaanvraag moeten binnen 2,5 jaar na het einde van de blokperiode gebeuren.  
 
 
 
202109houthakseldam2LR.jpgNiet-productieve investeringen Erosie

De aanleg van een damconstructie is 100% subsidiabel. De steunaanvraag bedraagt minimum 1.000 euro per aanvraag. Daarin zijn ook het werk van de aannemer en de gebruikte materialen inbegrepen. De algemene voorwaarde is dat de voorgestelde damconstructie verantwoord is. Om dat te controleren, vraagt de overheid een ‘technisch verantwoordingsadvies’ op. In het kader van erosiebestrijding kan je een houthakseldam, kokosbalendam of wilgentenendam aanleggen.
 
 
 
Inagro kan je helpen

We zijn ervan overtuigd dat de maatregel niet-productieve investeringen een grote financiële steun betekent voor land- en tuinbouwers. We helpen je dan ook graag om de juiste indienposten en aanvraagprocedure te bepalen. Neem contact op met Franky Coopman via franky.coopman@inagro.be voor verdere begeleiding.
 
 
 
 
Deze actie kadert in het demonstratieproject “Samen erosie productief indammen”, met financiële steun van Europa via het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" en in samenwerking met volgende partners.  
2021demoNPIerosielogo.JPG 


 

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | -- Algemeen --