Afgelopen weekend lanceerde het departement Landbouw en Visserij nieuwe projectoproepen. Met de oproep ‘Hergebruik Restwater’ wil de overheid sterk inzetten op het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouw. Restwater is één van volgende waterbronnen: gezuiverd afvalwater, hemelwater of bemalingswater. Zie je mogelijkheden in jouw regio om met enkele buren water van zo'n alternatieve bronnen op een structurele en duurzame manier ter beschikking te hebben? Neem zeker contact op! Samen maken we een projectvoorstel op!

Nieuwe projectoproep biedt grote kansen voor gebruik van alternatieve waterbronnen in landbouw

Duurzaam omgaan met water wordt steeds belangrijker. Dat werd in de afgelopen droge zomers sterk duidelijk. De urgentie daarrond is dus erg groot, want qua waterbeschikbaarheid zijn we in Vlaanderen sterk beperkt. Circulair watergebruik is één van de mogelijkheden om daar in de toekomst beter mee om te gaan! Daarin liggen ook vele mogelijkheden voor de land- en tuinbouwsector. Deze nieuwe oproep wil dergelijke initiatieven grondig ondersteunen!

 

Wat houdt de oproep ‘Hergebruik Restwater’ in?

Deze projectoproep werd gelanceerd vanuit de Blue Deal en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering. Het algemene doel is om de landbouwsector verder te wapenen tegen langdurige droogte periodes door de waterbeschikbaarheid te vergroten. Deze oproep wil samenwerkingsverbanden creëren tussen aanbieders en afnemers van restwater. Dit samenwerkingsverband wil projecten realiseren die een duidelijke meerwaarde hebben voor de landbouw in het projectgebied. Deze projectoproep ondersteunt tot 80% van de projectkosten met een minimaal subsidiebedrag van € 350.000 en een maximale subsidie van € 1.000.000. Er liggen dus zeker mogelijkheden om een duurzaam project uit te werken.

 

Belangrijke voorwaarden?

Om een projectvoorstel in te dienen, moet je onder andere rekening houden met volgende zaken:

  • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale projectkost. 20% moet je zelf financieren.
  • Het subsidiebedrag moet minstens € 350.000 bedragen. Maximaal kan € 1.000.000 gefinancierd worden vanuit het project.
  • Er moet een nieuw samenwerkingsverband worden opgesteld: minstens drie landbouwers moeten deel uitmaken van dit samenwerkingsverband.
  • Het project moet gerealiseerd worden tegen eind december 2025.

 

Mogelijkheden?

Volgende restwaterbronnen kunnen zich in de omgeving bevinden en kunnen een waardevolle waterbron betekenen:

  • Gezuiverd afvalwater van bedrijven: Indien voldoende en kwalitatief gezuiverd afvalwater vrijkomt bij een nabijgelegen bedrijf, biedt dit grote mogelijkheden! Mogelijke bronnen kan je alvast ook detecteren via de WaterRadar!
  • Hemelwater van nabije verharding: Zijn er vlakbij grote verharde oppervlaktes (bv. bedrijven of bedrijventerreinen) waarvan het regenwater niet gebruikt wordt, of bevinden zich vlakbij afgekoppelde RWA-rioleringen (regenwaterafvoer)? Die bieden ook grote kansen!
  • Bemalingswater: Wordt ergens grondwater onttrokken, bijvoorbeeld rond een ontginningssite, onder een tunnel …, dan kan dit water ook beter bijgehouden worden. Dit water opsparen en ter beschikking stellen voor de landbouw, past zeker binnen de mogelijkheden van deze oproep!

Zie je dus kansen om samen met enkele collega’s dergelijke alternatieve waterbronnen structureel ter beschikking te hebben? Of kan je zelf fungeren als aanbieder van restwater en zo meehelpen om een duurzaam watersysteem te creëren? Neem dan zeker contact met ons op! We helpen graag het project verder vorm te geven en een projectvoorstel in te dienen in deze nieuwe oproep! Contacteer Dries Mergaert via dries.mergaert@inagro.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Water