Inagro kent een rijke geschiedenis van 60 jaar.  We geven je de belangrijkste evoluties ...

Oprichting als Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Nijverheidsteelten in 1956

Vóór WO II ijverde de vlasvezelbereidingsindustrie al voor de oprichting van een wetenschappelijk vlasinstituut. Vooral in het zuiden van West-Vlaanderen was vlas van grote economische betekenis. Daarom werd uitgekeken naar de oprichting van een studiecentrum met een degelijke technische voorlichting in de vlassector. 

In die sfeer groeide in 1954 het idee om een provinciale onderzoeksinstelling op te richten. Die zou vooral de technische problemen met de nijverheidsgewassen bestuderen. De oprichting van het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Nijverheidsteelten kwam tot stand bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1956. Lucien Bockstaele, de eerste directeur, werd benoemd en een onderzoeker werd aangeworven. Beiden traden op 1 november 1956 in dienst. Het centrum werd van bij de start ingericht als een wetenschappelijke instelling.  

Enkele ruimtelijke evoluties

Het nieuwe hoofdgebouw werd plechtig ingewijd op 3 oktober 1959. In dat gebouw bevonden zich oorspronkelijk kantoren, laboratoria, archiefzalen, een bibliotheek en bergplaatsen. Nadien ging het steeds sneller...

 • 1970: Oprichting champignonproefbedrijf
  Het champignonproefbedrijf werd al in 1971 in gebruik genomen en omvat vijf proefcellen met een teeltoppervlakte van 80 m² en 2 proefcellen met een teeltoppervlakte van 30 m², bestemd voor oriënterende proeven op kleine schaal. Met het oog op proeven werd gestreefd naar een grote variatie in mogelijkheden. 

 • 1970: Integratie van de vzw West-Vlaamse proeftuin
  De fruitproeftuin werd een afdeling van het centrum. Zo kwamen er terreinen bij in de onmiddellijke nabijheid van het centrum. 

 • 1973: Het onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Nijverheidsteelten verandert in "Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw". 

 • 1981: Oprichting van een witloofschuur

 • 1983: Bouw van de kleine serre

 • 1987: Nieuw gebouw voor het champignonproefbedrijf

 • 1989: Dr. Ir. André Calus wordt benoemd als nieuwe directeur van het POVLT

 • 1990: Burelen en nieuwe conferentiezaal verbonden aan het champignonproefbedrijf uit 1970

 • 1992: Bouw van het witloofcomplex

 • 1996: Bouw van de serre

 • 1998: Oprichting Proefcentrum voor Biologische Teelt (PCBT) met aankoop proefbedrijf voor biologische teelt in 2001

 • 2003: Bouw van een nieuw labo

 • 2005-2006: Bouw van een nieuwe polyvalente loods

 • 2006: Bouw van de biogasinstallatie voor co-fermentatie varkensmest en energieteelten

 • 2006-2007: Renovatie van het hoofdgebouw

 • 2010-2011: Oprichting Praktijkcentrum voor Aquacultuur

 • 2011: Het POVLT wordt Inagro
  Het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) in het West-Vlaamse Beitem heet sinds 2011 "Inagro". Die nieuwe naam is het gevolg van een nieuwe structuur, waarbij een achttal vzw’s samengevoegd werden tot één extern verzelfstandigd agentschap (EVA). “Inagro staat voor innovatief en duurzaam agrarisch ondernemen”, zegt André Calus, die de leiding over de nieuwe organisatie heeft. 

 • 2011: Bouw van een nieuwe loods bij de biohoeve

 • 2012: Mia Demeulemeester wordt nieuwe afgevaardigd bestuurder (directeur) van Inagro

 • 2015: Nieuwe bezoekersparking, heraanleg inkom  start renovatie en uitbreiding onderzoeksinfrastructuur voor eetbare paddenstoelen

 • 2016: Opening onderzoeksinfrastructuur voor eetbare paddenstoelen • start afbraak oud champignongebouw  inrichting infrastructuur voor insectenkweek

 • 2017: Ingebruikname batterijsysteem voor opslag van energie uit zonnepanelen

 • 2018: Start bouw van nieuwe onderzoeksserre op het dak van REO Veiling