PRIVACYVERKLARING INAGRO VZW 

 

Versie 15 oktober 2020. Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie. 

 

 

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk 

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem met ondernemingsnummer 0417.474.241. Inagro vzw is dus de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016. 

Inagro vzw is een extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • identificatiegegevens zoals bedrijfsnaam, naam, voornaam, landbouwnummer, BTW-nummer, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail;
 • rijksregisternummer en identiteitskaartnummer;
 • financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens;
 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies;
 • informatie over jouw persoonlijke interesses in land- en tuinbouwsectoren of thema's;
 • geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal;
 • informatie over de manier waarop je werkt, hoe je je informeert, waarmee je werkt,...
Deze gegevens komen bij ons terecht:
 • omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd
 • omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt
 • omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners).
Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren. 

 

 

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel: 

 • jouw toestemming 
 • een contract dat we onderling afsluiten 
 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen 
 • een taak die we als overheid of kennisinstelling moeten uitvoeren in het kader van algemeen belang of openbaar gezag. 

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen wij verschillende doelstellingen te realiseren. 

Wij verwerken jouw gegevens om: 

 • Evenementen, demonstraties, beurzen, studiedagen te organiseren en je hiervoor uit te nodigen (3.1) 
 • het versturen van elektronische nieuwsbrieven mogelijk te maken (3.2) 
 • promotionele doeleinden (3.3) 
 • jou kennis te laten maken met en gebruik te laten van onze diensten (3.4) 
 • doelgroepenonderzoek te kunnen uitvoeren (3.5) 
 • onze website goed te laten functioneren (3.6) 


Evenementen, demonstraties, beurzen, studiedagen 

Inagro organiseert al dan niet met externe partners regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, demonstraties en beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we jouw gegevens nodig. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens dus ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder). 

Na afloop van een evenement gebruiken we jouw gegevens soms ook voor het bezorgen van documentatie, beeldverslag, tevredenheidsenquêtes…. 


Nieuwsbrieven en online communicatie
 

Via een gepersonaliseerde nieuwsbrief brengt Inagro jou op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. Je ontvangt deze nieuwsbrief uitsluitend na online registratie op www.inagro.be en na het aanvinken van jouw persoonlijke interesses. 

Je kan ten allen tijde zelf beslissen deze registratie ongedaan te maken, jouw interesses en andere contactgegevens aanpassen, aanvinken geen nieuwsbrieven/uitnodigingen meer te willen ontvangen. Je doet dit op de website onder ‘Mijn gegevens’. 


Promotie 

Bij verschillende gelegenheden maken wij sfeerfoto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze sfeerfoto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken.  Bij het maken van portretfoto's zal toestemming gevraagd worden.


 Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder). 


Dienstverlening 

Inagro biedt diverse gratis of betalende diensten aan. Om deze diensten goed uit te voeren hebben we jouw gegevens nodig. We gebruiken deze gegevens om afspraken te maken, resultaten mee te delen, adviesrapporten te maken of waarschuwingsberichten te bezorgen. 


Doelgroeponderzoek 

Inagro voert regelmatig onderzoek naar het gebruik van bepaalde technieken, methodes, inzichten, … bij haar diverse doelgroepen. Informatie verzameld via deze enquêtes worden anoniem verwerkt en laten ons toe om ons onderzoeksprogramma, onze dienstverlening of onze communicatie aan te passen aan jullie voorkeuren. 

Functionaliteit van onze website 

De website van Inagro is ontwikkeld om een gepersonaliseerde omgeving te bieden aan de gebruiker. We doen dit via de creatie van een online profiel (account) waarin je zelf aangeeft wat jouw voorkeuren zijn. De meeste onderdelen van de website zijn echter ook te bezoeken zonder dat je een account hebt. Maar sommige onderdelen zal je dus enkel met een login en wachtwoord kunnen bezoeken. 

Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

We willen ook dat jouw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt. 

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Inagro beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden louter ter informatie aangeboden. We raden je aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen. 

Inagro gebruikt ook tools om de impact van onze nieuwsbrieven en digitale uitnodigingen te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Deze tools worden gebruikt om het aanbod van Inagro beter af te stemmen op jouw behoeften. 

 

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij doen onze uiterste best om enkel persoonsgegevens van jou te verwerken die nodig zijn om de doeleinden zoals hierboven beschreven te verwezenlijken. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden. 

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen via een verwerkersovereenkomst. 

Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken. 

 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in volgende gevallen: 

 • je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming; 
 • we zijn wettelijke verplicht om dit te doen; 
 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 
 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?"). Deze derde-partijen dienen ons via een verwerkersovereenkomst de nodige waarborgen te bieden op het vlak van verwerking van jouw persoonsgegevens. 


Andere overheidsinstanties
 

Inagro vzw is ook partner in tal van Europese projecten. Bij de realisatie van de projecten is het vaak nodig om persoonsgegevens mee te delen aan de projectpartners. Aangezien zij ook behoren tot de EU, passen zij ook de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 toe. 

Deelnemerslijsten 

Als je deelneemt aan deze evenementen dan wordt jouw naam, voornaam en organisatie verspreid onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen. 

Foto en beeldmateriaal 

Foto's en films worden via onze mediadatabank verwerkt. Onze medewerkers hebben toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website, sociale media en drukwerk. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en (project)partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden die aansluiten bij de missie van Inagro. 

Hosting en dienstenleveranciers 

Om jouw gegevens te verwerken gebruik we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Inagro. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens en dat wij dit controleren. 

 

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen? 

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als Inagro willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen: 

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten wat we van jou verzamelen, waarom we dit doen, welke bewerkingen we met jouw gegevens doen etc.; 
 • Recht van inzage: je mag jouw persoonsgegevens ten alle tijden inkijken; 
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen; 
 • Recht op wissing/vergetelheid: je kan vragen dat we jouw persoonsgegevens wissen; 
 • Recht op beperking van verwerking: jouw persoonsgegevens mogen (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd worden; 
 • Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht jouw persoonsgegevens op te vragen (kopie). Daarnaast mag je ons vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere instantie over te dragen. 
 • Recht van bezwaar: je mag je verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren. 

Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Je kan dit doen door op de website www.inagro.be te surfen en in te loggen op ‘Mijn gegevens’. Onderaan heb je de mogelijkheid je uit te schrijven voor de nieuwsberichten. 

Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan privacy@inagro.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is. 

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je op volgende manier je rechten uitoefenen: 

Vul het formulier "rechten uitoefenen" in en stuur het door 

 • Per e-mail naar privacy@inagro.be. 
 • Per brief naar Inagro vzw t.a.v. Privacyverantwoordelijke, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem 

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen. 

 

Verwerkingen door Provinciebestuur West-Vlaanderen

Inagro is een provinciaal extern verzelfstandig agentschap van de Provincie West-Vlaanderen en realiseert als dusdanig het provinciaal beleid. Ook het Provinciebestuur van West-Vlaanderen verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016. Hoe zij dat doen bekijk je best op hun website Provinciebestuur West-Vlaanderen. 

 

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze interne privacy verantwoordelijke of de Functionaris voor Gegevensbescherming van de provincie. 

Je kan ook altijd klacht indienen bij de Centrale Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be 

Vragen aan ons over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Je kunt ons bereiken op : privacy@inagro.be 

 

 

Addendum : Website & Cookiebeleid

Inagro beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

 

 1. Wat zijn cookies?

Inagro gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

Inagro gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
 • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Inagro als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Aanbevelingscookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Statistische cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

Sociale media cookies: deze worden gebruikt om de integratie van sociale media zoals bijvoorbeeld YouTube, Facebook of Twitter op onze websites mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan je bijvoorbeeld niet langer artikels op sociale media delen of bepaalde content van die sites bij ons zien.

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

3. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Inagro websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.