Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 169 items aan uw criteria.
07.06.21 - Jaarverslag Graangewassen 2019

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2018-2019 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

14.04.21 - Eindbrochure Tope wroeten in de Westhoek

Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project "Tope WROETen in de Westhoek". Gedurende drie jaar konden we tal van varkenshouders individueel begeleiden om de technische resutaten te verbeteren en voerden we praktijkproeven uit. Daarnaast richtten we studieclubs op waarin varkenshouders hun kennis en ervaringen deelden. We verloren ook het sociaal welzijn niet uit het oog. De voornaamste info uit het project bundelden we in een eindbrochure.

12.01.21 - FERM! - editie 2021

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

01.12.20 - Alle resultaten uit Pocket Power gebundeld in onderzoeksrapport

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut (mest, groenteresten, ...) en kunnen ze voor overlast zorgen, bv. geur, nutriëntuitloging en broeikasgasemissies. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK). Lees alle resultaten uit Pocket Power in dit onderzoeksrapport.

 
06.10.20 - Van afval naar inkomstenbron

Die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. De projectpartners ontwikkelden een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Via deze brochure  werden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van die strategie.

27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.    

   
30.04.20 - Jaarverslag 2019: Helemaal mee, klaar voor de toekomst

Helemaal mee en klaar voor de toekomst. Het is niet toevallig de titel van het jaarverslag van Inagro. Net dat is wat we samen met de sector willen bereiken. Het 'magazine' bundelt opnieuw de markantste realisaties van het afgelopen jaar. Het bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. In vijf portretten vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

22.04.20 - Kweekhandleiding zwarte soldatenvlieg

De larve van de zwarte soldatenvlieg kan probleemloos restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest omzetten naar nuttige, dierlijke eiwitten en vetten. De larve wordt daarom vaak gebruikt als diervoeder. Er zijn ook mogelijkheden in de cosmetica, de farmacie of in bio-ethanol. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je zwarte soldatenvliegen kweekt.

22.04.20 - Kweekhandleiding meelwormen

Meelwormen worden voornamelijk verwerkt in humane voeding. De larven van de meeltor zetten reststromen als restaurant-, warenhuis of slachtafval om naar eiwitten en vetten.  Ze zijn ook zeer populair als voeder voor hobbydieren of in de verwerking van aquacultuurvoeder. Daarnaast kunnen meelwormen verwerkt worden tot bio-ethanol. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je meelwormen kweekt.

06.04.20 - Inspiratiegids voor hoevewinkels

De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit, zeker bij de keuze en de aankoop van voeding. Producenten spelen daar al op in door hun producten aan te bieden via de korte keten. Korte keten zit in de lift, maar er is nog ruimte om nieuwe trends te integreren in de hoevewinkel. Daarom brachten Vives en Inagro de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgevingen in kaart. De resultaten zijn gebundeld in een publicatie.

06.04.20 - Bufferzone in aardappelen

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in aardappelen en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

06.04.20 - Bufferzone in bieten

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in bieten en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

06.04.20 - Bufferzone in maïs

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in maïs en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

06.04.20 - Bufferzone in granen

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in granen en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

31.03.20 - Brochure Samen de boer op

Al meer dan 15 jaar stimuleert de Provincie West-Vlaanderen en Inagro boerderijbezoeken voor groepen en klassen. Anno 2020 is het netwerk levendiger dan ooit. De brochure ‘Samen de boer op’ bundelt 70 hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven die hun deuren voor je openstellen.

De hoeves in deze brochure worden geselecteerd en permanent en begeleid door Inagro met steun van de provincie West-Vlaanderen. De bedrijven hebben dan ook alles in huis om je professioneel te ontvangen. Jouw garantie voor een kwaliteitsvol en hartelijk onthaal.

31.03.20 - Brochure Met de klas de boer op

Al meer dan 15 jaar stimuleert de Provincie West-Vlaanderen en Inagro boerderijbezoeken voor groepen en klassen. Anno 2020 is het netwerk levendiger dan ooit. 65 actieve land- en tuinbouwbedrijven heten klassen welkom. Elke landbouw(st)er wordt geselecteerd, gevormd en individueel begeleid door Inagro met steun van de provincie West-Vlaanderen. Jouw garantie voor een degelijk en hartelijk onthaal!

18.03.20 - Jaarverslag Graangewassen 2018

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2017-2018 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

18.03.20 - Jaarverslag Cichorei 2018

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2018 van enerzijds het rassenonderzoek en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

19.12.19 - FERM! - editie 2020

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

19.12.19 - Dakserre Agrotopia - Studierapport ontwerpfase

Inagro bundelt zijn ervaringen uit de realisatie van de dakserre Agrotopia in een reeks studierapporten. Het ontwerp en de bouw vormen een boeiende leerschool. De verzamelde kennis delen we graag met de sector via een dit eerste studierapport.

04.12.19 - Herken nuttige insecten in de courgetteteelt

Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de courgetteteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.

04.12.19 - Herken nuttige insecten in de hopteelt

Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de hopteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.

04.12.19 - Herken nuttige insecten in de kolenteelt

Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de kolenteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.

04.12.19 - Herken nuttige insecten in de preiteelt

Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de preiteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.

29.06.19 - Doelgericht verlengen levensduur melkvee

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt ook het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement.

31.05.19 - Jaarverslag Cichorei 2017

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2017 van enerzijds het rassenonderzoek en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

31.05.19 - Jaarverslag Graangewassen 2017

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2016-2017 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

08.04.19 - Jaarverslag 2018: Samen in volle vaart vooruit

In de publicatie “Samen in volle vaart vooruit” bundelen we de markantste realisaties van 2018. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden, zoals alternatieve eiwitbronnen en precisielandbouw, én vaste waarden, waaronder bodemkwaliteit en openluchtteelten. Zes portretten vormen de rode draad in het boekje. Daarin vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

14.01.19 - FERM! - editie 2019

Traditiegetrouw valt het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" rond de jaarwisseling bij alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding.

24.09.18 - Teelthandleiding eendenkroos 2018

Eendenkroos komt van nature voor in kleine wateren, zoals poelen, vijvers en grachten. Omdat het plantje plaatselijk voor overlast kan zorgen, is het vaak ongewenst. Toch heeft het gewas een groot potentieel om de eiwitbron van de toekomst te worden. Het snelgroeiende plantje zet nutriënten uit vloeibare reststromen om in een onmiddellijk bruikbare eiwitbron. Met deze handleiding ga je zelf aan de slag. Je vindt er praktische informatie voor elke stap in het productieproces, van opstart van de teelt tot oogst en bewaring van het kroos. Je leert ook hoe je de ideale groeiomstandigheden kunt creëren en de groei kunt opvolgen.

21.06.18 - Verruim je kennis over ritnaalden

Ritnaalden zijn de laatste jaren een toenemend plaagprobleem in aardappelen, granen en groentegewassen. Hoewel het momenteel in de meeste gewassen niet de belangrijkste beschadiger is in schadeomvang, toch is het een zeer gevreesde plaag omdat ze moeilijk te beheersen zijn. Dit komt door hun ondergrondse levenswijze, langdurige cyclus en grillig optreden. In onze nieuwe brochure leer je nog meer over hun levenswijze, identificatie en wat je kan doen om het risico op schade gegrond in te schatten.    

   
17.05.18 - Jaarverslag 2017: Met beide voeten in het veld

In de publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelen we onze bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. Daarin laten we een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek.

18.04.18 - Koolstofopbouw in biologische teelten

Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. In de biologische productie berust de nutriëntenaanvoer in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters. In 2016 en 2017 demonstreerden verschillende proefcentra haalbare technieken in het veld, die zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organische stofgehalte. Deze brochure biedt een overzichtelijke samenvatting van een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw in biologische teelt.

10.04.18 - 100% West-Vlaamse hoevewinkels

West-Vlaanderen telt ontelbaar veel parels van hoeveproducten. Stuk voor stuk zijn het producten met een verhaal, die met veel liefde en vakmanschap gemaakt of gekweekt worden op de hoeve. Ontdek hun sublieme smaak in één van de vele hoevewinkels. Het label 100% West-Vlaams zorgt ervoor dat je de producten herkent als eerlijke, autenthieke en kwaliteitsvolle producten uit West-Vlaanderen. Laat je inspireren door 100% West-Vlaamse hoeveproducten, omdat je kwaliteit wenst, omdat je het verdient en omdat je van West-Vlaanderen houdt.

13.03.18 - Brochure Met de klas de boer op

Al 15 jaar stimuleren de Provincie West-Vlaanderen en Inagro boerderijbezoeken. Anno 2018 is het netwerk levendiger dan ooit. Dat bewijzen het recordaantal klasbezoeken en de recente versterking van het netwerk met nieuwe bezoekboerderijen. Begin 2018 tellen we 74 West-Vlaamse bezoekboerderijen. 65 van hen staan in het aanbod voor groepen en 60 onder hen verwelkomen graag klassen via het aanbod ‘Met de klas de boer op’.

13.03.18 - Brochure Samen de boer op

Al 15 jaar stimuleren de Provincie West-Vlaanderen en Inagro boerderijbezoeken. Anno 2018 is het netwerk levendiger dan ooit. Dat bewijzen het recordaantal klasbezoeken en de recente versterking van het netwerk met nieuwe bezoekboerderijen. Begin 2018 tellen we 74 West-Vlaamse bezoekboerderijen. 65 van hen staan in het aanbod voor groepen en 60 onder hen verwelkomen graag klassen via het aanbod ‘Met de klas de boer op’.

05.03.18 - Eindbrochure KENNISvijVERs LEADER

Gedurende twee jaar volgden Inagro en Vives de bedrijfsvoering van verschillende bedrijven in Midden-West-Vlaanderen op. De varkenshouders kregen onafhankelijk advies en de projectpartners stelden verbeterstrategieën op. Vooral de registratie en interpretatie van kengetallen was een aandachtspunt. Daarnaast werden heel wat bedrijven samengebracht om te luisteren naar en te leren van elkaar.  

02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016. 

 
17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.
27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.

06.06.16 - De randenmaaier, samen aan de slag

In het kader van het LEADER-project “De randenmaaier; samen aan de slag” werd recent een aangepaste maaier aangekocht voor het onderhoud van perceelsranden en spuitvrije zones langs waterlopen. De maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd door de agrobeheergroep ‘Beverhoutsveld’ en dit tegen een beperkte kostprijs. Landbouwers uit de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene kunnen beroep doen op deze randenmaaier.

Meer info en hoe je kan inschrijven voor deelname vind je in deze folder.

03.06.16 - Jaarverslag Cichorei 2015

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2015 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

13.04.16 - Praktische teelthandleiding droge erwt zomerteelt

De zomerteelt van droge erwt zaai je bij voorkeur in voor 15 april. In deze teelthandleiding geven we je praktische informatie over de zaai, teelt en oogst van droge erwt als voedergewas. Bovendien geven we concrete tips over onkruidbeheersing in het gewas en de behandeling van ziekten en plagen.

13.04.16 - Praktische teelthandleiding zomerveldboon

De zomerveldboon zaai je bij voorkeur in voor 15 april. In deze teelthandleiding geven we je praktische informatie over de zaai, teelt en oogst van de zomerveldboon. Bovendien geven we je concrete tips over onkruidbeheersing in het gewas en de behandeling van ziekten en plagen.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

01.03.16 - Praktijkgids koolzaadteelt voor starters

Op slechts 600 ha van de Vlaamse akkers wordt koolzaad verbouwd, ondanks de aanwezigheid van de perfecte klimatologische omstandigheden. Koolzaad is nochtans een dankbaar gewas om op te nemen in de rotatie met andere akkerbouwgewassen. Deze gids geeft een chronologisch overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden en vestigt de aandacht op de cruciale momenten tijdens de teelt van koolzaad.

03.02.16 - Bacterieziekten in koolgewassen en prei

Vlaamse kool- en preitelers worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met bacterieziekten. De meeste schimmelziekten kunnen bestreden worden met gewasbeschermingsmiddelen. Bij bacteriën is dat niet het geval. Een bijkomend probleem is dat een besmetting pas tot uiting komt onder gunstige omstandigheden en er op dat moment nog weinig gedaan kan worden om de aantasting te stoppen. De totale problematiek zorgt ervoor dat een bacterieziekte erg moeilijk te controleren is. In deze informatiegids worden de belangrijkste bacterieziekten in koolgewassen en prei beschreven.

29.01.16 - Publicatie Ruimte voor verbreding, landbouwverbreding gewikt en gewogen

De Provincie West-Vlaanderen gaf opdracht aan de vakgroep landbouweconomie van de universiteit Gent om een studie te maken over landbouwverbreding in West-Vlaanderen. Deze publicatie brengt verslag uit van de belangrijkste bevindingen. De verbrede landbouw wordt er op een bijzondere manier in beeld gebracht. De studie reikt ook heel wat interessante informatie aan om enerzijds onze huidige werking te evalueren en anderzijds het provinciale beleid verder te onderbouwen en bij te sturen op het vlak van verbrede landbouw.

22.12.15 - Informatiebladen voor de champignonsector

Ziekten kunnen een grote impact hebben op de rendabiliteit van de teelt van champignons. Praktische tips en nieuwe inzichten over dat onderwerp kan je lezen in deze informatiebladen. 

 
09.12.15 - Folder duurzame beheersing van courgettevirussen
Deze folder geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over courgettevirussen
01.11.15 - Brochure Boer in beeld+

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen willen docenten, gidsen en bezoekboerderijen een tool aanreiken om de Vlaamse landbouw te kaderen in een bredere, maatschappelijke context, met specifieke aandacht voor West-Vlaanderen. Vanuit deze doelstelling werd de toegankelijke publicatie ‘Boer in Beeld+’ ontwikkeld.

14.10.15 - Folder Biologische Landbouw - Onderzoek en advies

De afdeling Biologische Productie van Inagro verzorgt praktijkgericht onderzoek voor biologische akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten. Deze folder geeft een overzicht van alle voorlichting en adviesverlening waarvoor de bioteler bij Inagro terecht kan.

07.08.15 - Brochure ganzenwijzer

Steeds vaker worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met grote groepen ganzen op hun percelen. Dit gaat enerzijds over de traditionele overwinterende ganzen, anderzijds is er een toenemende groep ganzen die het jaar rond in onze contreien verblijft. Deze laatste groep, ook wel bekend als de zomerganzen, kunnen belangrijke schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen met opbrengstverlies tot gevolg.

- Update 2015 -

03.08.15 - Naar een duurzamere teelt van prei

De geïntegreerde groenteproductie is de laatste decennia volop in opmars. Diverse aspecten om te komen tot een meer duurzame teelt, waar men in de eerste plaats de zorg voor het leefmilieu voor ogen houdt, raken immers ingebed in diverse lastenboeken, waar de teler zijn productiemethode moet op afstemmen en waaraan zijn product moet voldoen, wil hij het nog langer kunnen afzetten in het handelskanaal. 

 
19.06.15 - Fietszoektocht 100% West-Vlaams in Damme

Met de fietszoektocht '100 % West-Vlaams in Damme' verken je de Damse Vaart, centrum Damme en omgeving met de fiets, terwijl je onderweg kennis maakt met talrijke hoeve- en streekproducten. De fietstocht passeert langs karaktervolle cafeetjes, adresjes en hoevewinkels. Een aantal producenten langs de route haalden het label '100% West-Vlaams, Hoeve- en Streekproducten'.

20.05.15 - Praktijkgids biologische spelt

In opdracht van het project ‘Bio zoekt Boer – Bio zoekt Keten’ ontwikkelde Inagro een praktijkgids spelt. Die moet geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen helpen bij het wegwerken van logistieke knelpunten.  

 
28.04.15 - Inagro Jaarverslag 2014 Samen voor duurzame groei

In een opgefrist en compacter kleedje krijgt u een staalkaart van de ruime werking van Inagro met cijfers, blikvangers uit het onderzoek, in het oog springende projecten en markante activiteiten van 2014.

17.04.15 - Jaarverslag Cichorei 2014

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2014 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen. Van het rassenonderzoek wordt eveneens een overzicht van de onderzoeksresultaten over de proefjaren 2009 tot en met 2014 weergegeven.

24.03.15 - Bluuft e bitje van de beke

Wanneer je percelen aan een waterloop palen, komt daar heel wat bij kijken op vlak van erfdienstbaarheid, bodembewerking, bemesting en gewasbescherming. Deze folder zet de wetgeving op een rijtje en zoekt mee naar een oplossing voor goed onderhoud van de meterstrook langs beken.

19.03.15 - Groene warmte door kleinschalige houtverbranding voor landbouw kmo's en industrie

Inagro ontwikkelde samen met POM West-Vlaanderen een handleiding voor kleinschalige houtverbranding (tot 2 MW). Het doel van de handleiding is om (potentiële) exploitanten te informeren over de goede praktijken van houtverbranding om zo de warmteproductie efficiënter te maken en de impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit te beperken. 

 
08.03.15 - Brochure "De vezelteelt van vlas en hennep

Langzaam maar zeker ontplooit zich een nieuwe keten rond vezelgewassen zoals vlas en hennep. Het zijn enorm veelzijdige planten waarvan zowel de stengel met vezels en houtachtige kern als de zaden gebruikt kunnen worden. Met de brochure “De vezelteelt van vlas en hennep” heeft Inagro een praktische gids ontwikkeld voor landbouwers die willen starten met de teelt van vezelhennep of –vlas.

05.02.15 - Praktijkgids geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien beschikbaar

In het Interreg IV project EMMA werd gewerkt rond de introductie van nieuwe teelttechnieken en rond het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de groente- en aardbeienteelt. In dit kader werd een praktijkgids ontwikkeld over belangrijke thema’s in de geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien met als doel de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren.

03.02.15 - Groentemail Februari 2015

Met deze laatste groentemail valt het doek over 10 jaar groentemail. De klassieke groentemail verdwijnt maar wordt vervangen door iets beter.  

30.01.15 - Receptenboekje Bijzondere Boerenkost

De recepten, die door Hilde Stekelorum en Patrick Devos exclusief voor de kookworkshops gecreëerd werden, zijn nu gebundeld in het receptenboekje ‘Bijzondere Boerenkost’. Het receptenboekje wenst Inagro de vele mogelijkheden te tonen van lokale producten in de keuken.

19.01.15 - Kleinschalige vergisting - praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland

Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag presenteren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision u deze publicatie met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland.

19.01.15 - Small-scale anaerobic digestion - case studies in Western Europe

The popularity of pocket digestion has increased greatly in the last few years. In order to fully inform about the market supply today, Inagro, VCM, Biogas-E and DLV InnoVision present you this publication with practical examples and a list of manufacturers at home and abroad.

08.01.15 - Energie uit hout

Verwarmen met hout heeft heel wat voordelen: hout is een schone, goedkope en vaak lokaal aanwezige energiebron. Het bepalen van de waarde (valorisatie) van
lokaal beschikbaar hout voor energieproductie zorgt ook voor behoud en onderhoud van het landschap en ondersteunt op die manier ook de biodiversiteit.

Met deze brochure willen we het gebruik van hout als brandstof stimuleren.

08.01.15 - Code van goede praktijk bodembescherming - Advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad

Een toelichtingsdocument in verband met het organische koolstofgehalte en de zuurtegraad voor MTR resultaten.

11.12.14 - Digitale leidraad: "Bescherm de berm"

Goed beheerde perceelsranden en bermen; een win-win voor landbouw en milieu!

11.12.14 - Gans en Frietje, van in de lucht tot op het bord !

De jacht op ganzen is in Vlaanderen één van de noodzakelijke beheersmaatregelen om de populatie zomerganzen onder controle te houden. Met een nieuwe publicatie ‘Gans en Frietje’, een ganzenreceptenboekje voor de jager en de kok probeert Inagro deze jacht op ganzen te stimuleren. Dit is belangrijk voor landbouw, recreatie en natuur.

09.12.14 - Inspiratiegids Lekker Lokaal, op school en in de klas

Deze digitale gids is een wegwijzer voor scholen en leerkrachten die zich engageren voor gezonde en duurzame eetgewoontes.
Deze grote of kleine acties vormen de basis die ook toepasbaar zijn in andere werkomgevingen en organisaties. Naast praktische ideeën, bevat het ook tips voor een doorgedreven schoolbeleid en ondersteuning.

09.12.14 - Folder Geleide bestrijding wortelvlieg

Op weg naar een geïntegreerde teelt. Minder spuiten ... het kan !

09.12.14 - Efficiënt gebruik van kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering

Het doel van het project ‘Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering’ was
om de melkveehouders het belang van de kengetallen rond melkproductie, vruchtbaarheid, (kracht)
voederverbruik, uiergezondheid, … nog beter te leren kennen. Inzicht in het verzamelen, interpreteren
en adviseren van de melkveehouders aan de hand van concrete bedrijfsgegevens moet hen op weg
zetten om hun bedrijf nog beter te gaan uitbaten.

09.12.14 - Herkenningsfiche ganzen

Herkenningsfiche bejaagbare en niet-bejaagbare ganzen.  

09.12.14 - Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau

Landbouwers dragen al sinds jaar en dag bij aan de streekidentiteit van een regio. Dit geldt zeker voor de regio Tielts Plateau waar nog vele boerderijen verspreid zijn in het landschap. Landbouwverbreders (hoeveproducenten, bezoekboerderijen,…) die hun deuren openzetten voor het grote publiek zijn ook de aangewezen personen om deze regionale identiteit te helpen uitdragen.

09.12.14 - Folder Bescherm je land, maai die rand !

In het kader van dit proefproject kunnen landbouwers in het Oostelijke deel van de ‘groene Gordel Brugge’ zich aanmelden om hun akkerranden gratis te laten maaien.

09.12.14 - Bedrijfsvoering melkvee: evaluatie en mogelijkheden optimalisatie

Het ADLO-demonstratieproject ‘Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering’ (sept 2011-sept 2013) had als doel om na te gaan welke kengetallen op een heel pertinente wijze een zicht geven op de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf.

05.12.14 - Brochure 'Energieke landbouw, Watt brengt het op?!'

De energieproblematiek is en blijft actueel. Energie is namelijk belangrijk voor de economische welvaart en het welzijn van de bevolking. Zekerheid van energievoorziening tegen aanvaardbare prijzen is wereldwijd dan ook één van de strategische vraagstukken voor het beleid.

04.12.14 - Brochure KaderRichtlijn Water, deel Bodem

Brochure boordevol waardevolle tips voor land-en tuinbouwers om de hoeveelheid resstikstof in de bodem tijdens het najaar te verminderen.

01.12.14 - Infofiches 'Kruiden in grasland'

In deze zes fiches worden de plant- en teelteigenschappen van een aantal kruiden met een gezondheidsbevorderende werking voor vee weergegeven. Per kruid zetten we de groeiomstandigheden, de teeltmogelijkheden en optimale teeltomstandigheden in grasland, het mineralengehalte en de gezondheidsbevorderende eigenschappen op een rij.

01.12.14 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2014)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

28.11.14 - Infofolder over trajectbegeleiding voor glastuinbouwers

Met deze gratis begeleiding verhoogt u de slaagkans van nieuwe investeringen in uw glastuinbouwbedrijf.

01.11.14 - Varkenshouderij - Kennis en advies op jouw maat

Sta je mannetje met onze kennis en ons advies op maat. Als varkenshouder sta je dagelijks voor heel wat uitdagingen: de optimalisatie van je technische resultaten, de versterking van je bedrijfsvoering en de gezondheid en huisvesting van je dieren. Inagro heeft als praktijkcenturm heel wat te bieden. Bekijk ons interessant aanbod in deze folder.

01.08.14 - Champost of afgewerkte champignoncompost. De ideale bodemverbeteraard voor jouw grond !

Met dit natuurlijke product, afkomstig uit de paddenstoelenteelt, breng je op een goedkope manier organische stof in je bodem!

09.05.14 - Telen zonder spui

Met deze gratis begeleiding verhoogt u de slaagkans van nieuwe investeringen in uw glastuinbouwbedrijf.

01.04.14 - Jaarverslag Inagro 2013

Elk jaar publiceert Inagro haar jaarverslag met een overzicht van de meest in het oog springende projecten, onderzoeken of activiteiten.

01.01.14 - Jaarverslag Cichorei 2013

Jaarlijks wetenschappelijk verslag met alle relevante onderzoeksresultaten.

01.01.14 - Witloof en IPM : Praktische leidraad voor de witlooftelers

Vanaf 2014 gelden enkele nieuwe regels op het gebied van gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn. Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht. Met deze brochure ‘Witloof en IPM’ krijgen witlooftelers een praktische leidraad over de manier waarop aan de vereisten kan worden voldaan. De drie stadia van witloof komen aan bod: de wortelteelt, de bewaring en de forcerie. Bij elk stadium vind je als witloofteler de specifieke aandachtspunten

12.12.13 - Eindbrochure ADLO Arbeid

Deze brochure kwam tot stand uit het ADLO-project ‘Arbeid Adelt, ook op melkveebedrijven’ het was een demoproject dat startte op 1 mei 2010 betreffende Arbeidsefficiëntie en economie in de melkveehouderij. Het project duurde 2 jaar en werd betoelaagd door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van landbouw- en visserijbeleid van de Vlaamse Overheid. Als partners werkten ILVO-PreventAgri, Boerenbond, Hooibeekhoeve, PVL-Bocholt en INAGRO-BedrijfsAdvisering Melkveehouderij mee aan dit project.

11.12.13 - Boer en Bij, een bijzondere samenwerking!

Boeren en bijen kunnen elkaar niet missen. Met dit korte stripverhaal ontdek je op een leuke manier hoe dit in zijn werk gaat.

11.12.13 - Praktijkgids Waterbekkens, tips bij een ecologische inrichting

Ecologisch ingerichte waterbekkens combineren, naast een betrouwbare en kwalitatieve wateropvang, ook andere functies zoals natuurontwikkeling, landschappelijke inkleding en waterbeheer.

Voor wie meer uit z’n waterbekken wil halen, is een ecologische inrichting dan ook zeker aan te raden. In deze praktijkgids vind je alvast heel wat nuttige tips.  

11.12.13 - Landbouw in de stad(srand): kansen of knelpunten

In dit rapport bekijken we stadslandbouw vanuit het perspectief van de professionele landbouwer. Aan de hand van cases en ervaringen willen we enerzijds inspiratie brengen voor landbouwers die willen inspelen op de stedelijke context. Anderzijds willen we ook knelpunten en uitdagingen in West-Vlaanderen hieromtrent aan het beleid signaleren.

11.12.13 - Erosie bestrijden in een notendop

Er bestaan heel wat technieken en maatregelen om erosie te bestrijden. Elk met zijn voor- en nadelen, zijn verplichtingen en steunmaatregelen. In de technische fiches vind je alle praktische informatie die je nodig hebt bij het plaatsen van een erosiebestrijdende maatregel.

09.12.13 - De wilgenteendam

Deze folder is een samenvatting over wilgenteendammen en behandelt de aanleg, kostprijs en het nut van deze maatregel die nieuw getest is in Wallonië.

08.12.13 - Fiches groene grondstoffen

Het project Groene Grondstoffen richt zich op de kennis- en ketenontwikkeling van verschillende landbouwgewassen voor gebruik als groene grondstof. Er werd gewerkt binnen 3 verschillende luiken: vezeltoepassingen, inhoudsstoffen en energietoepassingen.

03.12.13 - Brochure LCG - Granen Oogst 2013

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen - Granen Oogst 2013.
Deze brochure bundelt de resultaten van alle graanproeven wintergerst, wintertarwe en triticale) in Vlaanderen. Tevens worden richtlijnen geformuleerd voor de praktijk over alle teelttechnische aspecten.

28.11.13 - Brochure Boeren met buren, communiceren met je buur(t)

Deze brochure bundelt vier praktijkgetuigenissen die illustreren hoe een constructieve dialoog tussen boeren en buren kan verlopen. Verder worden tips gegeven over de manier waarop u als land- of tuinbouwer een goede relatie met uw buur(t) kan opbouwen, behouden en verbeteren.

28.11.13 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2013)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

01.10.13 - Brochure Denken en Doen

Een land- of tuinbouwer moet naast de nodige technische kennis ook ondernemerschap in zich hebben. Deze brochure plaatst de bedrijfsvoering in de ruime zin van het woord in een kritisch daglicht. Experts uit uiteenlopende domeinen lichten een tipje van de sluier op over strategisch denken, onderhandelen, netwerken, cijfers interpreteren, ... en prikkelt de lezer om zich verder bij te scholen.

12.12.12 - Eieren prikken doe je zo !

Er zijn steeds meer overzomerende ganzen die zich invasief gedragen. Ze veroorzaken heel wat schade aan landbouw, natuur en recreatie. Het prikken van ganzeneieren is, naast jacht en afvangsten, een beheermaatregel die de verdere aangroei van ganzenpopulaties beperkt.

11.12.12 - Brochure "Bescherm de berm - Tips voor een goed berm- en randenbeheer"

Met deze brochure willen we de landbouwkundige en ecologische meerwaarde van goed beheerde randen en bermen benadrukken. Hierbij hebben we het niet over gemeentelijke bermen, maar willen we focussen op de randen welke grenzen aan de akker en in beheer zijn van de landbouwer.

11.12.12 - 10 jaar 'Met de klas de boer op'

'Met de klas de boer op' bestaat 10 jaar. En precies dit jaar werd de 100.000 ste bezoeker verwelkomd op één van de 60 hedendaagse West-Vlaamse land- of tuinbouwbedrijven die de deuren open zetten voor jongeren en hun leerkrachten. Beleef zelf de troeven van de boerderij of lees en bekijk in deze brochure de beste ingrediënten voor 10 jaar 'Met de klas de boer op'.

11.12.12 - Brochure demonamiddag 1 april 2012

Inhoud:
- Machinaal inwerken van groenbedekkers;
- Bandenspanning;
- Brandstofbesparing
- GPS

11.12.12 - Gids demoveldbezoeken najaar 2012

'Groenbedekkers, een brongerichte maatregel'

11.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Nutriënten en Bodem

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

11.12.12 - ?Proeftuin Kaderrichtlijn Water - (Bedrijfs)afvalwaterzuivering

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

11.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Gewasbescherming


De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

11.12.12 - Bodemkit - Laat jouw bodem spreken

Theorie en praktijk voor een bredere bodemkennis en een beter bodembeheer.

11.12.12 - Groene grondstoffen: Miscanthus

In deze brochure gaan we nader in op de teelt en valorisatiemogelijkheden van miscanthus als alternatief landbouwgewas. De teelttechnische aspecten zoals de aanplanting, gewasbeheer en oogsttechniek worden besproken en er wordt een overzicht gegeven van de verschillende toepassingen waarvoor dit gewas gebruikt kan worden.

11.12.12 - Industriële hennep als groene grondstof

Naast de vele toepassingensmogelijkheden is hennep ook landbouwtechnisch een heel interessant en milieuvriendelijk gewas.

11.12.12 - Proefveldverslag Stevia

De ervaringen met de teelttechniek van stevia zijn in Vlaanderen tot op vandaag nog zeer beperkt.
Om na te gaan hoe stevia als tropisch plantje teelttechnisch zijn ingang in Vlaanderen zou kunnen
vinden, richtte Inagro verschillende proeven in. De resultaten van deze proeven kunt u in dit verslag terugvinden.

09.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Alternatieve waterbronnen

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft. 

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema alternatieve waterbronnen vermeld.

09.12.12 - Miscanthus als groene grondstof

Naast de vele toepassingensmogelijkheden is miscanthus ook landbouwtechnisch een heel interessant en milieuvriendelijk gewas.

In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende toepassingemogelijkheden van miscanthus als groene grondstof.

09.12.12 - Folder Watertool

De watertool helpt de land- en tuinbouwer om op basis van de informatie rond de kwaliteit van het uitgangswater (analyse) en het gebruiksdoeleind de juiste behandelingstechnieken te identificeren.

03.12.12 - Fiche VETABIO - Netten en afdekkingsmaterialen in de biologische groenteteelt

Overzicht van de verschillende soorten netten die op de markt zijn met hun belangrijkste eigenschappen en waarvoor ze kunnen ingezet worden. Tot slot wordt in de brochure ook ingegaan op het onderhoud, opbergen en bewaren van netten.

03.12.12 - Fiche VETABIO - Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer

In deze brochure worden de belangrijkste factoren die de bodemactiviteit beïnvloeden beschreven. Ze biedt een overzicht hoe we met een goed bodembeheer hierop kunnen inspelen om een maximale bodemvruchtbaarheid te bekomen.

 

03.12.12 - Fiche VETABIO - Bestrijding van valse meeldauw in uien in de biologische teelt

Deze teeltfiche geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen om valse meeldauw tegen te gaan in biologische uienteelt.

03.12.12 - Fiche VETABIO - Bestrijding van slakken in de biologische groenteteelt

Deze teeltfiche geeft een beschrijving van de twee meest voorkomende naaktslakken die schade aanrichten in de landbouw. Verder kom je meer te weten over de factoren die hun ontwikkeling beïnvloeden en welke maatregelen er kunnen genomen worden om de slakkenpopulatie in te dijken.

03.12.12 - Fiche VETABIO -Onkruidbeheersing in biologische groenteteelt

Onkruidbeheersing blijft op de meeste biologische bedrijven een belangrijk aandachtspunt. In deze brochure worden een aantal strategieën voor onkruidbeheersing in verschillende teelten toegelicht. Een eerste aspect is onkruidbeheersing onder koepels wanneer deze braak liggen in de zomer. Verder worden strategieën voor een goede onkruidbeheersing in wortelen, kolen en prei toegelicht.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Autonome voedervoorziening in de biologische melkveehouderij?

Deze brochure is gericht op het bekomen van een volledig eigen voedervoorziening in biologische (melk)veehouderij. Hierbij staan vier thema’s die hiertoe kunnen bijdragen centraal. Een eerste thema gaat over het belang van begrazing en een goed bodembeheer onder (permanent) grasland. Het tweede thema focust op de samenstelling van grasland. Je vindt er o.a. een overzicht van de eigenschappen van de meeste gras- en vlinderbloemige soorten. Het derde thema gaat over de teelt van eiwitgewassen nl. veldbonen en erwten al dan niet in combinatie met graan.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Thermische onkruidbestrijding in de biologische landbouw?

Thermische onkruidbestrijding of branden is een vaak toegepaste en efficiënte manier om kiemend onkruid te vernietigen. In deze brochure worden de mogelijkheden van branden uitgelegd. Daarnaast is er ook aandacht voor materiaalkeuze en de belangrijkste verdelers.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Plantenopkweek en gewasbescherming in prei in de biologische teelt

De opkweek van biologische preiplanten is een zeer delicate zaak. Alleen al de kostprijs van het zaaizaad maakt dat zorgzaam met het plantbed moet omgegaan worden. In deze brochure geven we een overzicht van de verschillende strategieën die mogelijk zijn voor wie zelf planten wil kweken. De onkruidbestrijding staat steeds centraal. Verder wordt in deze brochure aandacht besteed aan de meest voorkomende ziekten en plagen in prei en hoe deze kunnen worden aangepakt in de biologische teelt.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Plaagbeheersing in koolgewassen in de biologische teelt

Maden van koolvlieg en rupsen van diverse vlinders zijn de belangrijkste schadeverwekkers in de biologische koolteelt. Vermijden of beperken van schade door koolvlieg en rupsen vraagt de nodige aandacht tijdens de teelt. Andere insectenplagen zoals aardvlooien en bladluizen richten vooral in specifieke gevallen schade aan. Deze teeltfiche biedt een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de plaagbeheersing in koolgewassen.

28.11.12 - Folder Praktijkcentrum Aquacultuur

De aquacultuursector in Vlaanderen is beperkt, maar toch zijn er al enkele succesvolle bedrijven. Als praktijkcentrum is het belangrijk dat ons onderzoek een directe boost geeft aan de sector en deze sector ondersteunt.

09.06.12 - Brochure Demonstratie plantmachines

Op deze demonstratiedag kwamen de belangrijkste en nieuwste systemen aan bod voor zowel koolgewassen als prei.

02.03.12 - Innovatie in energie - Praktijkcases 2012

Net als in de andere sectoren, is en blijft innovatie zeer belangrijk om de toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw te verzekeren. Met de doelstellingen voor hernieuwbare energie voor ogen is innovatie op vlak van
energiebesparing en hernieuwbare energie- productie ook in onze sector onmisbaar. De laatste jaren zijn er verschillende innovatieve energiebesparende of –producerende technieken in de land- en tuinbouw opgedoken. Vele van deze technieken hebben ondertussen hun doeltreffendheid bewezen. Sommige technieken werden zeer recent geïnstalleerd en zullen zich in de praktijk nog moeten bewijzen. Kortom, redenen genoeg om de technologieën in de praktijk onder de loep te nemen.

12.12.11 - Bijproducten van de bio-ethanolproductie - Aanbod en waarde voor melkvee

Deze brochure geeft enerzijds een overzicht van de verschillende beschikbare producten en de voederwaarde voor rundvee, belangrijke info voor de veehouders die deze producten gebruiken op hun bedrijf.

12.12.11 - Werkpakketten - Didactisch materiaal ter bescherming van de bodem

Om de 15-16 jarigen op een zo leuk mogelijke manier te sensibiliseren rond bodembescherming, proberen de werkpakketten op een ludieke manier alles te vertellen over de bodem, zijn functies en de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld. De verschillende leesniveaus, de illustraties en de activiteiten die erin voorkomen, maken deze documenten aangenaam om te ontdekken in de klas.  

 
11.12.11 - Bodemverdichting in de landbouw - Vermijden en herstellen

Bodemverdichting is het resultaat van een verhoogde druk op de bodem. De intensiteit is van verschillende parameters afhankelijk: vochtigheid van de bodem, de textuur, de structuur, de mechanische beperkingen,... Bodemverdichting heeft een invloed op de bodemkwaliteit en kan belangrijke gevolgen hebben op agronomisch, economisch en ecologisch niveau.

11.12.11 - Proefveldverslag Stevia 2011

Dit verslag betreft de waarnemingen en resultaten van het eerste proefjaar Stevia bij Inagro.

In deze proef werd nagegaan of het technisch mogelijk is om het tropisch gewas Stevia te telen in ons klimaat.
11.12.11 - Groene grondstoffen: Industriële Hennep

In dit state-of-the-art document werd alle gevonden informatie over de kansen en knelpunten van de teelt, de verwerking en de toepassingen van industriële hennep samengebracht.

09.12.11 - Folder overzicht analyses laboratorium

Meer info?
Inagro Laboratorium
T 051 27 33 30
E info.labo@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be

 

28.11.11 - Brochure Praktijkgids Aardappelbewaring, Constructie en bewaarproces

Praktijkgids Aardappelbewaring, Constructie & bewaarproces (2011)
Deze gids bundelt technische info en praktische tips voor de bouw van een aardappelbewaarplaats en de ventilatie van aardappelen.

12.12.10 - Brochure Authentieke Vlaamse Rundveerassen

Behoud van bedreigde rundveerassen door een rendabele bedrijfsvoering en een goede marketing.

12.12.10 - Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij

De omschakeling naar een emissiearm stalsysteem betekent ongetwijfeld een grote aanpassing voor de veehouder en kampt vrijwel ieder innovatief systeem met groeipijnen. Deze code van goede praktijk beperkt zich tot de varkenshouderij en staat ten dienste van iedere varkenshouder. De basis van deze code van goede praktijk wordt gevormd door een reeks uitgebreide bedrijfsbezoeken waarbij werd gepeild naar de bevindingen van de bedrijfsleiders met deze technieken.

12.12.10 - Praktische gids biozuiveringssystemen

Deze brochure bundelt de mogelijke ontsmettingstechnieken van drinkwater op veeteeltbedrijven met hun pro's en contra's.

12.12.10 - Kwaliteitsnormen vollegrondsgroenten voor de industrie

Het 'gele boekje' vormt de derde editie van 'Kwaliteitsnormen voor industriegroenten' uitgegeven door Inagro.

 

12.12.10 - Bijen en hommels in nood

Het gaat niet al te best met de honingbij. De laaste jaren treedt er zorgwekkend veel bijensterfte op. Niet alleen de honingbijen maar ook de wilde bijen krijgen rake klappen.

11.12.10 - Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven, noodzaak of luxe

Deze brochure maakt het mogelijk een biozuiveringssysteem eigenhandig op te bouwen en helpt u mee bepalen welk systeem op uw bedrijf het best aangewezen is.

11.12.10 - Een geïntegreerde kijk op de N-bemesting van volleveldsgroenten

Deze brochure bundelt de kennis van de N-problematiek en -bemesting bij de teelt van volleveldsgroenten over de afgelopen 15 jaar. Enkele van de thema's die toegelicht worden in deze handige praktijkbrochure zijn: nieuwe inzichten over de N-kringloop bij de teelt van prei, selder en bloemkool, optimale bodemomstandigheden en gebruik van plaatsspecifieke bemesting.

11.12.10 - Knopkruid doorzien en beheersen

Deze brochure biedt inzicht in de levenscyclus van knopkruid en de belangrijkste eigenschappen die kunnen leiden tot een verhoogde knopkruiddruk. Daarnaast worden enkele mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht.

09.12.10 - Met eigen ruwvoeder sturen richting 100% biologisch voeder

Deze brochure vormt een praktische handleiding voor biologische melkvee- en melkgeitenhouders om met zoveel mogelijk eigen ruwvoeder en een beperkt gamma bijsturingsvoeders te kunnen voldoen aan de verplichting om 100% biologisch te voederen. De brochure is de neerslag van het ADLO-demonstratieproject "Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100% biologisch voeder".

09.12.10 - Bezoekersgids 'Een roos van een park' - Internationale Rozentuin Kortrijk

Belangstellenden in de rozenteelt die documentatie willen over rozen, kunnen de bezoekersgids steeds aanvragen.

04.02.10 - Wegwijzer organische handelsmeststoffen

Deze brochure brengt de eigenschappen en werking van de belangrijkste grondstoffen van organische meststoffen in beeld. Deze informatie moet de gebruiker in staat stellen om de meststoffen te selecteren die op het gewenste tijdstip de gewenste nutriënten vrijstellen. Daarnaast geeft deze brochure een overzicht van de organische handelsmeststoffen die op dit moment voor handen zijn voor de biologische landbouw.

12.12.09 - Alternatieve vogelafweer in koolgewassen

Klassiek worden, naast het veldkanon, allerlei vogelverschrikkers en vlaggen op stokken gebruikt als vogelafweersysteem. In het kader van het project 'Demonstratie van milieuvriendelijke vogelafweer alternatieven voor luchtkanonnen in de land- en tuinbouw' werd de praktische inzetbaarheid van een aantal van deze systemen uitgetest.

In deze brochure vindt u een overzicht van de diverse systemen, samen met enkele bevindingen.  

11.12.09 - Beheersing van (ridder)zuring

Deze brochure geeft een overzicht van de oorzaken van veronkruiding door (ridder)zuring en stelt een aantal bestrijdingsmaatregelen voor om ridderzuring duurzaam te beheersen op een biobedrijf. De brochure werd oorspronkelijk uitgegeven door FIBL en is vertaald en aangevuld door PCBT in het kader van het ADLO-demonstratieproject 'Onkruid eruit'.

11.12.09 - Akkerdistel succesvol beheersen in biologische landbouw

Hierin vindt u stap voor stap een overzicht van de levenscyclus van akkerdistel. De brochure biedt een aantal basisteeltmaatregelen in combinatie met gerichte bestrijdingsmethodes om de distel succesvol en duurzaam te beheersen. De brochure werd oorspronkelijk uitgegeven door FIBL en is vertaald en aangevuld door PCBT in het kader van het ADLO-demonstratieproject 'Onkruid eruit'.

12.12.08 - Een nauwere vet/eiwitverhouding in de melk: reeds sturen in het basisrantsoen

In deze brochure vindt u een weergave van de resultaten van de vet/eiwitsturing van enkele opgevolgde praktijkbedrijven binnen het project 'een nauwere vet/eiwitverhouding in de melk: reeds sturen in het basisrantsoen'.

05.06.08 - Kleinschalige mechanische onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is op kleine tuinbouwbedrijven geen evidentie. Quasi het ganse jaar door wordt er een brede diversiteit aan groenten en kruiden geplant en gezaaid. Dat betekent niet alleen dat verschillende gewassen door elkaar op het veld staan, bovendien kennen die gewassen vaak ook verschillende plantafstanden en verschillende ontwikkelingsfases. Deze specifieke eigenheid van kleine tuinbouwbedrijven maakt dat de mechanische onkruidbestrijding niet altijd een evidentie is. Bovendien gaan veel innovaties aangaande mechanische onkruidbestrijding aan deze bedrijven voorbij omwille van onvoldoende schaalgroote. Deze brochure vormt een goede basis voor landbouwers om aan kleinschalige mechanische onkruidbestrijding te doen.

02.05.08 - Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming

Bloemenranden fungeren als nectar- of stuifmeelbron en kunnen de populatieopbouw van nuttige insecten sterk bevorderen. Veel commerciële bloemenmengsels werken niet altijd in het voordeel van nuttige insecten. Niet alle bloemensoorten zijn immers even geschikt. De aantrekkingskracht van de bloeiende kruiden, de toegankelijkheid tot de nectar en de nectarsamenstelling zijn factoren die de geschiktheid van de plantensoorten als voedselbron voor natuurlijke vijanden bepalen. Deze publicatie vertelt je meer over de soorten natuurlijke vijanden en de ideale aanpak van goede bloemenmengsels.

11.12.07 - Landbouw en Energie

Deze brochure, met verenigde inspanningen samengesteld, geeft een praktisch overzicht van een aantal toepassingen van rationeel energiegebruik en de productie van hernieuwbare energie in de agrarische sector. 71 blz, Vlaamse overheid met bijdrage van Inagro.

Bestellen: onthaal@inagro.be

09.12.07 - Brochure 'Vergisting op boerderijschaal - techniek, grondstoffen en eindproducten'

Hernieuwbare energie en in het bijzonder energie uit biomassa heeft heel wat potenties. Het Europees beleid ondersteunt deze ontwikkelingen ten volle. Er zijn heel wat mogelijkheden binnen de land- en tuinbouw. Deze brochure besteedt aandacht aan onder meer de productie en valorisatie van bio-energie, Anaerobe vergisting en energiegrondstoffen.

09.01.07 - Praktijkgids 100% biologisch voeder

De praktijkgids "100% biologisch voeder" werd geschreven met de afronding van het ADLO-studieproject "Professioneel op weg naar een 100% biologische voedervoorziening".
Deze gids bundelt de proef- en praktijkervaring met betrekking tot de biologische teelt van voedergewassen en 100% biologisch voederen. De brochure bevat vier hoofdstukken waaronder een deel met de teeltbeschrijving van eiwitgewassen en mengteelten, van spelt e.a., een deel met resultaten van voederproeven, een deel met voederwaardes van potentiële voedermiddelen en een deel met alternatieven voor eigen voederteelt.

09.01.07 - Teeltfiches biologische groenteteelt en akkerbouw

Deze fiches bundelen alle praktijkinfo omtrent de biologische teelt van kolen, selderij en wortelen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Daarnaast geven vier fiches een overzicht van de projectresultaten van het uitgevoerde onderzoek naar plaagresistente rassen en alternatieve middelen voor plaagbestrijding in aardappelen en van de opvolging van de onkruidbestrijding in diverse akkerbouwgewassen.

12.12.06 - Boek Van Abelia tot Zwarte bonenluis, een overzicht van mogelijke teeltstoornissen in de boomkwekerij (2006) - TEGEN BETALING

Het boek ‘Van Abelia tot zwarte bonenluis, een overzicht van mogelijke teeltstoornissen in de boomkwekerij’ bespreekt een groot aantal plagen en ziekten (insecten, mijten, schimmels, bacteriën, aaltjes, dierlijke beschadigers en voedingsfouten). Bovendien is een uitgebreid hoofdstuk omtrent de geïntegreerde bestrijding in het boek opgenomen. De uitgave eindigt met een overzichtelijke tabel van de besproken ziekten en plagen per plantengeslacht, zodat iedere teler vrij gemakkelijk kan nagaan door welke ziekte of plaag een bepaald gewas is aangetast. Het boek is opgemaakt in A4-formaat, bevat ruim 400 kleurenfoto’s en telt 550 blz.

03.12.06 - Brochure 'Agrarische Architectuur, technisch bekeken'

Naast beplanting bepaalt ook de architectuur van de bedrijfsgebouwen in belangrijke mate het uitzicht en het karakter van een land- of tuinbouwbedrijf. Tot op vandaag werd vooral ingezet op sensibilisatie van de landbouwsector. Zeker voor wat agrarische architectuur betreft, zijn we er van overtuigd dat ook architecten en bouwfirma's hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

09.01.06 - Themadag Voederbieten

Biologische veebedrijven kunnen uitsluitend voeders en grondstoffen gebruiken die op een biologische wijze zijn geproduceerd. Voederbieten kunnen hiertoe bijdragen. In deze brochure worden de teelt van voederbieten en de inpassing ervan in het rantsoen toegelicht.

09.01.06 - ?Inleiding tot de biologische teelt van hennep

Deze teeltgids omvat een eerste kennismaking met de teelt, de toepassingen en enkele economische overwegingen betreffende hennep. Hennep is een teelt die goed past in een biologische rotatie. Het gewas is zeer weinig gevoelig voor ziekten en plagen, heeft na de begingroei geen onkruidbestrijding nodig en beïnvloedt de bodemstructuur positief. Voor Vlaanderen zijn er nog geen structurele afzetmogelijkheden uitgebouwd, maar de teelt kan gebruikt worden voor tal van toepassingen en is in die zin beloftevol. Vooral de productie van zaad en vezels voor niet-textieltoepassingen hebben een potentieel in Vlaanderen. We verstaan hieronder zaad voor consumptie (geheel of als olie), vezels voor isolatie, bouwblokken, strooisel, incorporatie in plastics...

01.01.06 - Boer voedt koe goed - Melkureum helpt rantsoen optimaliseren

Binnen het demonstratieproject 'Boer voedt koe goed' werden 17 bedrijven intensief opgevolgd op gebied van rantsoen en ureumgehalte in de melk. Op basis van de ervaringen, opgedaan bij deze bedrijven, werd deze brochure geschreven.

09.01.05 - Praktijkgids Biologische akkerbouw

Deze gids bundelt alle praktijkinfo omtrent de biologische akkerbouw in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk met o.a. teeltbeschrijvingen en resultaten van aardappelen, graangewassen, erwten, stamslabonen, witloof, bieten en veldbonen.