Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 39 items aan uw criteria.
07.06.21 - Jaarverslag Graangewassen 2019

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2018-2019 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

06.04.20 - Bufferzone in aardappelen

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in aardappelen en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

06.04.20 - Bufferzone in bieten

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in bieten en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

06.04.20 - Bufferzone in maïs

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in maïs en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

06.04.20 - Bufferzone in granen

In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in granen en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

18.03.20 - Jaarverslag Graangewassen 2018

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2017-2018 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

18.03.20 - Jaarverslag Cichorei 2018

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2018 van enerzijds het rassenonderzoek en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

04.12.19 - Herken nuttige insecten in de hopteelt

Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de hopteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.

31.05.19 - Jaarverslag Cichorei 2017

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2017 van enerzijds het rassenonderzoek en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

31.05.19 - Jaarverslag Graangewassen 2017

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2016-2017 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

21.06.18 - Verruim je kennis over ritnaalden

Ritnaalden zijn de laatste jaren een toenemend plaagprobleem in aardappelen, granen en groentegewassen. Hoewel het momenteel in de meeste gewassen niet de belangrijkste beschadiger is in schadeomvang, toch is het een zeer gevreesde plaag omdat ze moeilijk te beheersen zijn. Dit komt door hun ondergrondse levenswijze, langdurige cyclus en grillig optreden. In onze nieuwe brochure leer je nog meer over hun levenswijze, identificatie en wat je kan doen om het risico op schade gegrond in te schatten.    

   
02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.

03.06.16 - Jaarverslag Cichorei 2015

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2015 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

13.04.16 - Praktische teelthandleiding droge erwt zomerteelt

De zomerteelt van droge erwt zaai je bij voorkeur in voor 15 april. In deze teelthandleiding geven we je praktische informatie over de zaai, teelt en oogst van droge erwt als voedergewas. Bovendien geven we concrete tips over onkruidbeheersing in het gewas en de behandeling van ziekten en plagen.

13.04.16 - Praktische teelthandleiding zomerveldboon

De zomerveldboon zaai je bij voorkeur in voor 15 april. In deze teelthandleiding geven we je praktische informatie over de zaai, teelt en oogst van de zomerveldboon. Bovendien geven we je concrete tips over onkruidbeheersing in het gewas en de behandeling van ziekten en plagen.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

01.03.16 - Praktijkgids koolzaadteelt voor starters

Op slechts 600 ha van de Vlaamse akkers wordt koolzaad verbouwd, ondanks de aanwezigheid van de perfecte klimatologische omstandigheden. Koolzaad is nochtans een dankbaar gewas om op te nemen in de rotatie met andere akkerbouwgewassen. Deze gids geeft een chronologisch overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden en vestigt de aandacht op de cruciale momenten tijdens de teelt van koolzaad.

20.05.15 - Praktijkgids biologische spelt

In opdracht van het project ‘Bio zoekt Boer – Bio zoekt Keten’ ontwikkelde Inagro een praktijkgids spelt. Die moet geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen helpen bij het wegwerken van logistieke knelpunten.  

 
28.04.15 - Inagro Jaarverslag 2014 Samen voor duurzame groei

In een opgefrist en compacter kleedje krijgt u een staalkaart van de ruime werking van Inagro met cijfers, blikvangers uit het onderzoek, in het oog springende projecten en markante activiteiten van 2014.

17.04.15 - Jaarverslag Cichorei 2014

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2014 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen. Van het rassenonderzoek wordt eveneens een overzicht van de onderzoeksresultaten over de proefjaren 2009 tot en met 2014 weergegeven.

08.03.15 - Brochure "De vezelteelt van vlas en hennep

Langzaam maar zeker ontplooit zich een nieuwe keten rond vezelgewassen zoals vlas en hennep. Het zijn enorm veelzijdige planten waarvan zowel de stengel met vezels en houtachtige kern als de zaden gebruikt kunnen worden. Met de brochure “De vezelteelt van vlas en hennep” heeft Inagro een praktische gids ontwikkeld voor landbouwers die willen starten met de teelt van vezelhennep of –vlas.

01.08.14 - Champost of afgewerkte champignoncompost. De ideale bodemverbeteraard voor jouw grond !

Met dit natuurlijke product, afkomstig uit de paddenstoelenteelt, breng je op een goedkope manier organische stof in je bodem!

01.04.14 - Jaarverslag Inagro 2013

Elk jaar publiceert Inagro haar jaarverslag met een overzicht van de meest in het oog springende projecten, onderzoeken of activiteiten.

01.01.14 - Jaarverslag Cichorei 2013

Jaarlijks wetenschappelijk verslag met alle relevante onderzoeksresultaten.

08.12.13 - Fiches groene grondstoffen

Het project Groene Grondstoffen richt zich op de kennis- en ketenontwikkeling van verschillende landbouwgewassen voor gebruik als groene grondstof. Er werd gewerkt binnen 3 verschillende luiken: vezeltoepassingen, inhoudsstoffen en energietoepassingen.

03.12.13 - Brochure LCG - Granen Oogst 2013

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen - Granen Oogst 2013.
Deze brochure bundelt de resultaten van alle graanproeven wintergerst, wintertarwe en triticale) in Vlaanderen. Tevens worden richtlijnen geformuleerd voor de praktijk over alle teelttechnische aspecten.

28.11.13 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2013)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

01.10.13 - Brochure Denken en Doen

Een land- of tuinbouwer moet naast de nodige technische kennis ook ondernemerschap in zich hebben. Deze brochure plaatst de bedrijfsvoering in de ruime zin van het woord in een kritisch daglicht. Experts uit uiteenlopende domeinen lichten een tipje van de sluier op over strategisch denken, onderhandelen, netwerken, cijfers interpreteren, ... en prikkelt de lezer om zich verder bij te scholen.

09.12.11 - Folder overzicht analyses laboratorium

Meer info?
Inagro Laboratorium
T 051 27 33 30
E info.labo@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be

 

28.11.11 - Brochure Praktijkgids Aardappelbewaring, Constructie en bewaarproces

Praktijkgids Aardappelbewaring, Constructie & bewaarproces (2011)
Deze gids bundelt technische info en praktische tips voor de bouw van een aardappelbewaarplaats en de ventilatie van aardappelen.

02.05.08 - Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming

Bloemenranden fungeren als nectar- of stuifmeelbron en kunnen de populatieopbouw van nuttige insecten sterk bevorderen. Veel commerciële bloemenmengsels werken niet altijd in het voordeel van nuttige insecten. Niet alle bloemensoorten zijn immers even geschikt. De aantrekkingskracht van de bloeiende kruiden, de toegankelijkheid tot de nectar en de nectarsamenstelling zijn factoren die de geschiktheid van de plantensoorten als voedselbron voor natuurlijke vijanden bepalen. Deze publicatie vertelt je meer over de soorten natuurlijke vijanden en de ideale aanpak van goede bloemenmengsels.

09.01.07 - Teeltfiches biologische groenteteelt en akkerbouw

Deze fiches bundelen alle praktijkinfo omtrent de biologische teelt van kolen, selderij en wortelen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Daarnaast geven vier fiches een overzicht van de projectresultaten van het uitgevoerde onderzoek naar plaagresistente rassen en alternatieve middelen voor plaagbestrijding in aardappelen en van de opvolging van de onkruidbestrijding in diverse akkerbouwgewassen.

09.01.06 - Themadag Voederbieten

Biologische veebedrijven kunnen uitsluitend voeders en grondstoffen gebruiken die op een biologische wijze zijn geproduceerd. Voederbieten kunnen hiertoe bijdragen. In deze brochure worden de teelt van voederbieten en de inpassing ervan in het rantsoen toegelicht.

09.01.06 - ?Inleiding tot de biologische teelt van hennep

Deze teeltgids omvat een eerste kennismaking met de teelt, de toepassingen en enkele economische overwegingen betreffende hennep. Hennep is een teelt die goed past in een biologische rotatie. Het gewas is zeer weinig gevoelig voor ziekten en plagen, heeft na de begingroei geen onkruidbestrijding nodig en beïnvloedt de bodemstructuur positief. Voor Vlaanderen zijn er nog geen structurele afzetmogelijkheden uitgebouwd, maar de teelt kan gebruikt worden voor tal van toepassingen en is in die zin beloftevol. Vooral de productie van zaad en vezels voor niet-textieltoepassingen hebben een potentieel in Vlaanderen. We verstaan hieronder zaad voor consumptie (geheel of als olie), vezels voor isolatie, bouwblokken, strooisel, incorporatie in plastics...

09.01.05 - Praktijkgids Biologische akkerbouw

Deze gids bundelt alle praktijkinfo omtrent de biologische akkerbouw in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk met o.a. teeltbeschrijvingen en resultaten van aardappelen, graangewassen, erwten, stamslabonen, witloof, bieten en veldbonen.