Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 40 items aan uw criteria.
12.01.21 - FERM! - editie 2021

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

21.06.18 - Verruim je kennis over ritnaalden

Ritnaalden zijn de laatste jaren een toenemend plaagprobleem in aardappelen, granen en groentegewassen. Hoewel het momenteel in de meeste gewassen niet de belangrijkste beschadiger is in schadeomvang, toch is het een zeer gevreesde plaag omdat ze moeilijk te beheersen zijn. Dit komt door hun ondergrondse levenswijze, langdurige cyclus en grillig optreden. In onze nieuwe brochure leer je nog meer over hun levenswijze, identificatie en wat je kan doen om het risico op schade gegrond in te schatten.    

   
02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

03.02.16 - Bacterieziekten in koolgewassen en prei

Vlaamse kool- en preitelers worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met bacterieziekten. De meeste schimmelziekten kunnen bestreden worden met gewasbeschermingsmiddelen. Bij bacteriën is dat niet het geval. Een bijkomend probleem is dat een besmetting pas tot uiting komt onder gunstige omstandigheden en er op dat moment nog weinig gedaan kan worden om de aantasting te stoppen. De totale problematiek zorgt ervoor dat een bacterieziekte erg moeilijk te controleren is. In deze informatiegids worden de belangrijkste bacterieziekten in koolgewassen en prei beschreven.

07.08.15 - Brochure ganzenwijzer

Steeds vaker worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met grote groepen ganzen op hun percelen. Dit gaat enerzijds over de traditionele overwinterende ganzen, anderzijds is er een toenemende groep ganzen die het jaar rond in onze contreien verblijft. Deze laatste groep, ook wel bekend als de zomerganzen, kunnen belangrijke schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen met opbrengstverlies tot gevolg.

- Update 2015 -

28.04.15 - Inagro Jaarverslag 2014 Samen voor duurzame groei

In een opgefrist en compacter kleedje krijgt u een staalkaart van de ruime werking van Inagro met cijfers, blikvangers uit het onderzoek, in het oog springende projecten en markante activiteiten van 2014.

24.03.15 - Bluuft e bitje van de beke

Wanneer je percelen aan een waterloop palen, komt daar heel wat bij kijken op vlak van erfdienstbaarheid, bodembewerking, bemesting en gewasbescherming. Deze folder zet de wetgeving op een rijtje en zoekt mee naar een oplossing voor goed onderhoud van de meterstrook langs beken.

08.03.15 - Brochure "De vezelteelt van vlas en hennep

Langzaam maar zeker ontplooit zich een nieuwe keten rond vezelgewassen zoals vlas en hennep. Het zijn enorm veelzijdige planten waarvan zowel de stengel met vezels en houtachtige kern als de zaden gebruikt kunnen worden. Met de brochure “De vezelteelt van vlas en hennep” heeft Inagro een praktische gids ontwikkeld voor landbouwers die willen starten met de teelt van vezelhennep of –vlas.

05.02.15 - Praktijkgids geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien beschikbaar

In het Interreg IV project EMMA werd gewerkt rond de introductie van nieuwe teelttechnieken en rond het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de groente- en aardbeienteelt. In dit kader werd een praktijkgids ontwikkeld over belangrijke thema’s in de geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien met als doel de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren.

03.02.15 - Groentemail Februari 2015

Met deze laatste groentemail valt het doek over 10 jaar groentemail. De klassieke groentemail verdwijnt maar wordt vervangen door iets beter.  

08.01.15 - Code van goede praktijk bodembescherming - Advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad

Een toelichtingsdocument in verband met het organische koolstofgehalte en de zuurtegraad voor MTR resultaten.

11.12.14 - Digitale leidraad: "Bescherm de berm"

Goed beheerde perceelsranden en bermen; een win-win voor landbouw en milieu!

09.12.14 - Folder Bescherm je land, maai die rand !

In het kader van dit proefproject kunnen landbouwers in het Oostelijke deel van de ‘groene Gordel Brugge’ zich aanmelden om hun akkerranden gratis te laten maaien.

09.12.14 - Folder Geleide bestrijding wortelvlieg

Op weg naar een geïntegreerde teelt. Minder spuiten ... het kan !

09.12.14 - Herkenningsfiche ganzen

Herkenningsfiche bejaagbare en niet-bejaagbare ganzen.  

04.12.14 - Brochure KaderRichtlijn Water, deel Bodem

Brochure boordevol waardevolle tips voor land-en tuinbouwers om de hoeveelheid resstikstof in de bodem tijdens het najaar te verminderen.

01.12.14 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2014)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

01.01.14 - Witloof en IPM : Praktische leidraad voor de witlooftelers

Vanaf 2014 gelden enkele nieuwe regels op het gebied van gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn. Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht. Met deze brochure ‘Witloof en IPM’ krijgen witlooftelers een praktische leidraad over de manier waarop aan de vereisten kan worden voldaan. De drie stadia van witloof komen aan bod: de wortelteelt, de bewaring en de forcerie. Bij elk stadium vind je als witloofteler de specifieke aandachtspunten

11.12.13 - Erosie bestrijden in een notendop

Er bestaan heel wat technieken en maatregelen om erosie te bestrijden. Elk met zijn voor- en nadelen, zijn verplichtingen en steunmaatregelen. In de technische fiches vind je alle praktische informatie die je nodig hebt bij het plaatsen van een erosiebestrijdende maatregel.

11.12.13 - Praktijkgids Waterbekkens, tips bij een ecologische inrichting

Ecologisch ingerichte waterbekkens combineren, naast een betrouwbare en kwalitatieve wateropvang, ook andere functies zoals natuurontwikkeling, landschappelijke inkleding en waterbeheer.

Voor wie meer uit z’n waterbekken wil halen, is een ecologische inrichting dan ook zeker aan te raden. In deze praktijkgids vind je alvast heel wat nuttige tips.  

28.11.13 - Brochure Boeren met buren, communiceren met je buur(t)

Deze brochure bundelt vier praktijkgetuigenissen die illustreren hoe een constructieve dialoog tussen boeren en buren kan verlopen. Verder worden tips gegeven over de manier waarop u als land- of tuinbouwer een goede relatie met uw buur(t) kan opbouwen, behouden en verbeteren.

28.11.13 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2013)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

12.12.12 - Eieren prikken doe je zo !

Er zijn steeds meer overzomerende ganzen die zich invasief gedragen. Ze veroorzaken heel wat schade aan landbouw, natuur en recreatie. Het prikken van ganzeneieren is, naast jacht en afvangsten, een beheermaatregel die de verdere aangroei van ganzenpopulaties beperkt.

11.12.12 - Bodemkit - Laat jouw bodem spreken

Theorie en praktijk voor een bredere bodemkennis en een beter bodembeheer.

11.12.12 - Brochure demonamiddag 1 april 2012

Inhoud:
- Machinaal inwerken van groenbedekkers;
- Bandenspanning;
- Brandstofbesparing
- GPS

11.12.12 - Gids demoveldbezoeken najaar 2012

'Groenbedekkers, een brongerichte maatregel'

11.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Gewasbescherming


De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

11.12.12 - Brochure "Bescherm de berm - Tips voor een goed berm- en randenbeheer"

Met deze brochure willen we de landbouwkundige en ecologische meerwaarde van goed beheerde randen en bermen benadrukken. Hierbij hebben we het niet over gemeentelijke bermen, maar willen we focussen op de randen welke grenzen aan de akker en in beheer zijn van de landbouwer.

09.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Alternatieve waterbronnen

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft. 

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema alternatieve waterbronnen vermeld.

03.12.12 - Fiche VETABIO -Onkruidbeheersing in biologische groenteteelt

Onkruidbeheersing blijft op de meeste biologische bedrijven een belangrijk aandachtspunt. In deze brochure worden een aantal strategieën voor onkruidbeheersing in verschillende teelten toegelicht. Een eerste aspect is onkruidbeheersing onder koepels wanneer deze braak liggen in de zomer. Verder worden strategieën voor een goede onkruidbeheersing in wortelen, kolen en prei toegelicht.

03.12.12 - Fiche VETABIO - Netten en afdekkingsmaterialen in de biologische groenteteelt

Overzicht van de verschillende soorten netten die op de markt zijn met hun belangrijkste eigenschappen en waarvoor ze kunnen ingezet worden. Tot slot wordt in de brochure ook ingegaan op het onderhoud, opbergen en bewaren van netten.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Thermische onkruidbestrijding in de biologische landbouw?

Thermische onkruidbestrijding of branden is een vaak toegepaste en efficiënte manier om kiemend onkruid te vernietigen. In deze brochure worden de mogelijkheden van branden uitgelegd. Daarnaast is er ook aandacht voor materiaalkeuze en de belangrijkste verdelers.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Plaagbeheersing in koolgewassen in de biologische teelt

Maden van koolvlieg en rupsen van diverse vlinders zijn de belangrijkste schadeverwekkers in de biologische koolteelt. Vermijden of beperken van schade door koolvlieg en rupsen vraagt de nodige aandacht tijdens de teelt. Andere insectenplagen zoals aardvlooien en bladluizen richten vooral in specifieke gevallen schade aan. Deze teeltfiche biedt een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de plaagbeheersing in koolgewassen.

11.12.11 - Bodemverdichting in de landbouw - Vermijden en herstellen

Bodemverdichting is het resultaat van een verhoogde druk op de bodem. De intensiteit is van verschillende parameters afhankelijk: vochtigheid van de bodem, de textuur, de structuur, de mechanische beperkingen,... Bodemverdichting heeft een invloed op de bodemkwaliteit en kan belangrijke gevolgen hebben op agronomisch, economisch en ecologisch niveau.

05.06.08 - Kleinschalige mechanische onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is op kleine tuinbouwbedrijven geen evidentie. Quasi het ganse jaar door wordt er een brede diversiteit aan groenten en kruiden geplant en gezaaid. Dat betekent niet alleen dat verschillende gewassen door elkaar op het veld staan, bovendien kennen die gewassen vaak ook verschillende plantafstanden en verschillende ontwikkelingsfases. Deze specifieke eigenheid van kleine tuinbouwbedrijven maakt dat de mechanische onkruidbestrijding niet altijd een evidentie is. Bovendien gaan veel innovaties aangaande mechanische onkruidbestrijding aan deze bedrijven voorbij omwille van onvoldoende schaalgroote. Deze brochure vormt een goede basis voor landbouwers om aan kleinschalige mechanische onkruidbestrijding te doen.

02.05.08 - Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming

Bloemenranden fungeren als nectar- of stuifmeelbron en kunnen de populatieopbouw van nuttige insecten sterk bevorderen. Veel commerciële bloemenmengsels werken niet altijd in het voordeel van nuttige insecten. Niet alle bloemensoorten zijn immers even geschikt. De aantrekkingskracht van de bloeiende kruiden, de toegankelijkheid tot de nectar en de nectarsamenstelling zijn factoren die de geschiktheid van de plantensoorten als voedselbron voor natuurlijke vijanden bepalen. Deze publicatie vertelt je meer over de soorten natuurlijke vijanden en de ideale aanpak van goede bloemenmengsels.