Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 24 items aan uw criteria.
08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.    

   
29.06.19 - Doelgericht verlengen levensduur melkvee

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt ook het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement.

02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

28.04.15 - Inagro Jaarverslag 2014 Samen voor duurzame groei

In een opgefrist en compacter kleedje krijgt u een staalkaart van de ruime werking van Inagro met cijfers, blikvangers uit het onderzoek, in het oog springende projecten en markante activiteiten van 2014.

19.01.15 - Small-scale anaerobic digestion - case studies in Western Europe

The popularity of pocket digestion has increased greatly in the last few years. In order to fully inform about the market supply today, Inagro, VCM, Biogas-E and DLV InnoVision present you this publication with practical examples and a list of manufacturers at home and abroad.

19.01.15 - Kleinschalige vergisting - praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland

Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag presenteren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision u deze publicatie met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland.

09.12.14 - Bedrijfsvoering melkvee: evaluatie en mogelijkheden optimalisatie

Het ADLO-demonstratieproject ‘Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering’ (sept 2011-sept 2013) had als doel om na te gaan welke kengetallen op een heel pertinente wijze een zicht geven op de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf.

09.12.14 - Efficiënt gebruik van kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering

Het doel van het project ‘Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering’ was
om de melkveehouders het belang van de kengetallen rond melkproductie, vruchtbaarheid, (kracht)
voederverbruik, uiergezondheid, … nog beter te leren kennen. Inzicht in het verzamelen, interpreteren
en adviseren van de melkveehouders aan de hand van concrete bedrijfsgegevens moet hen op weg
zetten om hun bedrijf nog beter te gaan uitbaten.

01.12.14 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2014)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

01.04.14 - Jaarverslag Inagro 2013

Elk jaar publiceert Inagro haar jaarverslag met een overzicht van de meest in het oog springende projecten, onderzoeken of activiteiten.

12.12.13 - Eindbrochure ADLO Arbeid

Deze brochure kwam tot stand uit het ADLO-project ‘Arbeid Adelt, ook op melkveebedrijven’ het was een demoproject dat startte op 1 mei 2010 betreffende Arbeidsefficiëntie en economie in de melkveehouderij. Het project duurde 2 jaar en werd betoelaagd door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van landbouw- en visserijbeleid van de Vlaamse Overheid. Als partners werkten ILVO-PreventAgri, Boerenbond, Hooibeekhoeve, PVL-Bocholt en INAGRO-BedrijfsAdvisering Melkveehouderij mee aan dit project.

28.11.13 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2013)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

01.10.13 - Brochure Denken en Doen

Een land- of tuinbouwer moet naast de nodige technische kennis ook ondernemerschap in zich hebben. Deze brochure plaatst de bedrijfsvoering in de ruime zin van het woord in een kritisch daglicht. Experts uit uiteenlopende domeinen lichten een tipje van de sluier op over strategisch denken, onderhandelen, netwerken, cijfers interpreteren, ... en prikkelt de lezer om zich verder bij te scholen.

01.12.12 - Fiche VETABIO - Autonome voedervoorziening in de biologische melkveehouderij?

Deze brochure is gericht op het bekomen van een volledig eigen voedervoorziening in biologische (melk)veehouderij. Hierbij staan vier thema’s die hiertoe kunnen bijdragen centraal. Een eerste thema gaat over het belang van begrazing en een goed bodembeheer onder (permanent) grasland. Het tweede thema focust op de samenstelling van grasland. Je vindt er o.a. een overzicht van de eigenschappen van de meeste gras- en vlinderbloemige soorten. Het derde thema gaat over de teelt van eiwitgewassen nl. veldbonen en erwten al dan niet in combinatie met graan.

12.12.11 - Bijproducten van de bio-ethanolproductie - Aanbod en waarde voor melkvee

Deze brochure geeft enerzijds een overzicht van de verschillende beschikbare producten en de voederwaarde voor rundvee, belangrijke info voor de veehouders die deze producten gebruiken op hun bedrijf.

09.12.11 - Folder overzicht analyses laboratorium

Meer info?
Inagro Laboratorium
T 051 27 33 30
E info.labo@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be

 

12.12.10 - Brochure Authentieke Vlaamse Rundveerassen

Behoud van bedreigde rundveerassen door een rendabele bedrijfsvoering en een goede marketing.

12.12.10 - Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij

De omschakeling naar een emissiearm stalsysteem betekent ongetwijfeld een grote aanpassing voor de veehouder en kampt vrijwel ieder innovatief systeem met groeipijnen. Deze code van goede praktijk beperkt zich tot de varkenshouderij en staat ten dienste van iedere varkenshouder. De basis van deze code van goede praktijk wordt gevormd door een reeks uitgebreide bedrijfsbezoeken waarbij werd gepeild naar de bevindingen van de bedrijfsleiders met deze technieken.

09.12.10 - Met eigen ruwvoeder sturen richting 100% biologisch voeder

Deze brochure vormt een praktische handleiding voor biologische melkvee- en melkgeitenhouders om met zoveel mogelijk eigen ruwvoeder en een beperkt gamma bijsturingsvoeders te kunnen voldoen aan de verplichting om 100% biologisch te voederen. De brochure is de neerslag van het ADLO-demonstratieproject "Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100% biologisch voeder".

12.12.08 - Een nauwere vet/eiwitverhouding in de melk: reeds sturen in het basisrantsoen

In deze brochure vindt u een weergave van de resultaten van de vet/eiwitsturing van enkele opgevolgde praktijkbedrijven binnen het project 'een nauwere vet/eiwitverhouding in de melk: reeds sturen in het basisrantsoen'.

01.01.06 - Boer voedt koe goed - Melkureum helpt rantsoen optimaliseren

Binnen het demonstratieproject 'Boer voedt koe goed' werden 17 bedrijven intensief opgevolgd op gebied van rantsoen en ureumgehalte in de melk. Op basis van de ervaringen, opgedaan bij deze bedrijven, werd deze brochure geschreven.