Inagro heeft de ambitie om als kennisinstelling een voorbeeld te zijn voor de verschillende stakeholders.
Deze ambitie manifesteert zich op alle niveaus en in alle aspecten van onze werking. Heel concreet vertaalt dat zich in het managementsysteem en in een aantal specifieke erkenningen.

ISO 14001 milieuzorgsysteem

Inagro is voor al haar activiteiten gecertificeerd onder het ISO 14001 milieuzorgsysteem: de teelttechnische afdelingen, het laboratorium, de aquacultuurafdeling, de biogasinstallatie en de kantoorgebonden functies.


 

BELAC accreditatie Laboratorium

Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor de analyse en monstername van

 • water

 • grond

 • organische mest

 • plantaardig materiaal

Daarnaast bieden wij met ons labo:

 • Officiële analyses aan in het kader van het mestdecreet via onze VLM erkenning.

 • Bodemanalyses in het kader van de MTR en randvoorwaarden via onze erkenning LNE.

 • Analyses erkend door het FAVV.

Voor laboratoria is er een specifieke kwaliteitsnorm, de ISO 17025, vastgelegd. Deze norm eist een strikte structurering en controle van alle activiteiten binnen het labo, zodat de kwaliteit van de analyses door middel van standaardisatie, validatie en traceerbaarheid maximaal kan gegarandeerd worden en dit van bij ontvangst tot en met de rapportering! 


GEP erkenning proefveldwerking

Onze proefveldwerking beschikt over een GEP erkenning die ons toelaat om proeven uit te voeren met het oog op erkenning van fytosanitaire productenOm dergelijke proeven uit te voeren moet voldaan worden aan de criteria vermeld in het Ministerieel besluit van 7 april 1995 (Europese richtlijn 91/414/EEG) zodat een erkenning door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vereist is. Deze erkenning houdt in dat er gewerkt wordt conform de Good Experimental Practices (GEP) normen die gebaseerd zijn op specifieke richtlijnen van de EPPO (European Plant Protection Organisation). Deze normen moeten garanderen dat een proef op een gestandaardiseerde, kwaliteitsvolle en traceerbare wijze wordt uitgevoerd. Het kwaliteitssysteem, dat door het Inagro werd opgebouwd voor de fytosanitaire proeven, garandeert dat aan de GEP normen wordt voldaan.

>> Deze erkenning laat ons toe om opdrachten uit te voeren voor de fyto-industrie. Meer weten?


GlobalGap

De proefveldwerking heeft ook een GlobalGap certificaat voor de teelt van:

 • champignons

 • witloof

 • aardbei

 • groenten in openlucht

 • groenten onder glas. 

GlobalGap is een internationale norm in verband met voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit en is het kader voor de goede agrarische prakijk (GAP). GlobalGap wil het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en veiligheid van het voedsel verhogen, en dit volgens een internationale standaard.


Andere erkenningen laboratorium 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) afdeling mestbank
 Officiële analyses in het kader van het mestdecreet:

 • Bodem

 • Vloeibare en vaste mest

 • Voeders

 • Verwerkte mest

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE)
  Uitvoeren van bodemanalyses in het kader van de Mid Term Review en de randvoorwaarden (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)

FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)

Het labo heeft een erkenning bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De erkenning omvat de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is door BELAC. 


Charter duurzaam ondernemen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Door het Voka Charter Duurzaam Ondernemen te ondertekenen engageert Inagro zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s. Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de resultaten en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Bij een positieve evaluatie ontvangt Inagro jaarlijks een nieuw certificaat.

> Bekijk ons certificaat 2019.

Meer info over het Charter Duurzaam Ondernemen


Korte keten en Fairtrade

Inagro kiest consequent voor hoeveproducten en Fairtrade bij de keuze van catering.  

 • De koffie voor het personeel en tijdens de vergadering is Fairtrade koffie.

 • De relatiegeschenken van Inagro zijn steevast lokale hoeveproducten. Van een geschenkmand 100% West-Vlaams tot een heerlijke fles West-Vlaamse wijn.

 • Tijdens evenementen wordt er zoveel mogelijk gekozen voor hoeveproducten. Dit zowel voor de drank (wijn, fruitsap) als de hapjes. We werken hier graag samen met de diverse lokale West-Vlaamse landbouwers.

 


Inagro, onderneming met een Hart

Inagro steunt samen met haar personeel de actie 'Bloed geven doet leven' van het Rode Kruis. Met deze actie wil het Rode Kruis scholen, verenigingen en bedrijven aanzetten om een bloedinzamelingsactie te organiseren. Op die manier wil het Rode Kruis voldoen aan de voortdurende vraag naar bloed. Elk kwartaal gaan meer dan 10% van de personeelsleden samen naar de lokale bloedgeefactie. Zo kregen we in 2014 de erkenning als Onderneming met een Hart.