De infrastructuur van Inagro is afgestemd op praktijkonderzoek in diverse teelten en teeltsystemen. Kleinschalig maar professionele infrastructuur vergelijkbaar met de praktijk. 
Van paddenstoelenteelt en teelt onder glas over witloofforcerie tot zelfs aquacultuur.

Proefvelden

Het onderzoekscentrum beschikt zelf over zo'n 13 ha proefveldoppervlakte onder gangbare teeltsystemen waarop proeven kunnen worden aangelegd. Daarnaast beschikken we ook over 12 ha proefveldoppervlakte dat volledig wordt beheerd overeenkomstig de biologische teelt- en rotatieprincipes zodat er een strikte scheiding met de gangbare teelten is gegarandeerd.

Inagro werkt ook samen met een 80-tal land- en tuinbouwers die één of meerdere van hun gronden als proefveld ter beschikking stellen. Zo kunnen we onderzoek doen in verschillende bodemsoorten en regio's.


Labo 

Modern laboratorium, 24u/24u toegankelijk via de gekoelde nachtkluis, uitgerust met verschillende meetapparatuur voor een waaier aan analyses op de matrices water, grond, mest, plantaardige monsters, veevoeder…

Het laboratorium beschikt over diverse apparatuur voor monstervoorbereiding en analyse. Hierbij een greep uit de beschikbare technieken: ICP-MS, ICP-AES, NIR, SFA, IC, HPLC, automatische titrator, Kjeldahl-destillator…

>> meer info over de erkenningen van het labo

>> Raporteerlimieten van mineralen, sporenelementen en zware metalen in verschillende matrices

>> Reporting limits of major and minor elements in different matrices


Serre

Het serrecomplex bestaat uit 10 gelijke afdelingen met volledig computergestuurde klimaatregeling, gebruik van vloeibare meststoffen en CO2-regeling onafhankelijk van de verwarming. Een totale oppervlakte van 4200 m² glas en 1000 m² plastiekserres met focus op sla, tomaat, komkommer, aardbei en diverse kleine teelten.

Hergebruik van drainagewater is mogelijk door opvang in bovengrondse vaten en lagedruk UV-ontsmetting. Twee afdelingen hebben een gesloten teeltsysteem zodat emissie van meststoffen naar de ondergrond onmogelijk is.


Witloof

Bewaring van witloofwortelen gebeurt in 2 koelcellen, voorzien van heetgasontdooiing. Na bewaring kan het witloof (hydrocultuur) geforceerd worden in 4 trekcellen. Per trekcel kunnen 8 stapels van maximum 7 trekbakken staan waarbij elke stapel afzonderlijk kan worden gevoed. Zo komen we aan 100 m³ forcerie-infrastructuur gangbare teelt en 10 m³ forcerie-infrastructuur biologische teelt.

Voor gewasbeschermings- en bemestingsproeven is er een aparte miniforcerie-eenheid. De behandeling van de witloofwortelen, voor opslag in koelcel of behandeling witloofkraag na intafelen, gebeurt met een spuittunnel.


Champignons

In een 7-tal teeltcellen gebeurt onderzoek naar de teelt van champignons op gepasteuriseerde substraten. De teeltcellen zijn uitgerust met een overdruksysteem.Op het onderzoekscentrum werken we met kistenteelt in tegenstelling tot de teelt in stellingen in de praktijk. Kistenteelt biedt immers meer mogelijkheden om specifieke proeven uit te voeren en is voldoende representatief voor praktijksituaties.

Inagro beschikt ook over 5 teeltcellen met onderdruksysteem voor onderzoek naar de teelt van andere eetbare paddenstoelen waaronder de oesterzwam.

In 7 substraattunnels wordt het substraat gepasteuriseerd, geconditioneerd en geïncubeerd of doorgegroeid. De tunnels kunnen in verschillende compartimenten worden opgedeeld als verschillende behandelingen moeten worden uitgevoerd.

 


 

Praktijkcentrum Aquacultuur

Het praktijkcentrum Aquacultuur beschikt over onderzoeksinfrastructuur voor de productie en opkweek van zoetwatervis, in het bijzonder snoekbaars. Naast de productieruimte met 4 watertanks van 1000 l (65 m³ in totaal) is er ook een quarantaine met 3 tanks en een onderzoekseenheid met 4 tanks van 15 m³. Alle systemen zijn volledig gesloten recirculatiesystemen, voorzien van de nodige veiligheidssystemen en automatische sturing. In een kleinere kraamafdeling wordt onderzoek gedaan naar de kweek van jonge snoekbaars.

 


 

Energie 

Inagro heeft infrastructuur om verschillende types van energieonderzoek uit te voeren. Er is een flexibel PV-veld beschikbaar waarbij elk zonnepaneel apart kan doorgemeten worden. Naargelang de behoeftes kunnen we nieuwe types panelen testen. Er is ook een houtverbrandingsketel aanwezig. Hiermee onderzoeken we het gebruik van verbrandingswarmte in praktijkomstandigheden. Tenslotte is ook nog infrastructuur beschikbaar om testen op anaerobe vergisting uit te voeren. Inagro beschikt zowel over een vergister op pilootschaal van 30kw(elek) als over een volledig uitgebouwd biogaslabo.

 


 

Biohoeve

Het Proefbedrijf Biologische Landbouw omvat 12 ha zandleemgrond. Innovatieve technieken zoals RTK-GPS besturing op de tractor, een zon-aangedreven wiedbed en een Treffler wiedeg ondersteunen de bedrijfsvoering. Hagen, houtkanten, kruidenrijke akkerranden en een hoogstamboomgaard zorgen voor een ecologisch netwerk op het bedrijf. In 2011 is op de site een nieuwe loods gebouwd waar opslagruimten, koel- en wasinstallaties zijn voorzien ten behoeve van het bedrijf en de veldproeven. Een stookketel op houtsnippers, zonnepanelen op het dak, een elektrische verbinding met de biogasinstallatie van Inagro en verschillende energiebesparende technieken zorgen ervoor dat de loods volledig onafhankelijk is van fossiele energiebronnen. 
Het Proefbedrijf wil een voorbeeldbedrijf en demonstratieplatform zijn voor biologische, omschakelende en gangbare telers met interesse voor een duurzame bedrijfsvoering.


Preiwasinstallatie

Het onderzoekscentrum bezit twee preiwasinstallaties (gangbaar en bio) voor het marktklaar maken van prei. Het waswater wordt opgevangen voor hergebruik. Om het waswater te kunnen hergebruiken wordt eerst de organische belasting (wortel- en plantenresten) afgescheiden via een rooster of zeefbocht. Daarna worden de aardedeeltjes afgescheiden in een bezinkbekken.