Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 37 items aan uw criteria.
12.01.21 - FERM! - editie 2021

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.    

   
02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.
06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

01.03.16 - Praktijkgids koolzaadteelt voor starters

Op slechts 600 ha van de Vlaamse akkers wordt koolzaad verbouwd, ondanks de aanwezigheid van de perfecte klimatologische omstandigheden. Koolzaad is nochtans een dankbaar gewas om op te nemen in de rotatie met andere akkerbouwgewassen. Deze gids geeft een chronologisch overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden en vestigt de aandacht op de cruciale momenten tijdens de teelt van koolzaad.

28.04.15 - Inagro Jaarverslag 2014 Samen voor duurzame groei

In een opgefrist en compacter kleedje krijgt u een staalkaart van de ruime werking van Inagro met cijfers, blikvangers uit het onderzoek, in het oog springende projecten en markante activiteiten van 2014.

24.03.15 - Bluuft e bitje van de beke

Wanneer je percelen aan een waterloop palen, komt daar heel wat bij kijken op vlak van erfdienstbaarheid, bodembewerking, bemesting en gewasbescherming. Deze folder zet de wetgeving op een rijtje en zoekt mee naar een oplossing voor goed onderhoud van de meterstrook langs beken.

05.02.15 - Praktijkgids geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien beschikbaar

In het Interreg IV project EMMA werd gewerkt rond de introductie van nieuwe teelttechnieken en rond het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de groente- en aardbeienteelt. In dit kader werd een praktijkgids ontwikkeld over belangrijke thema’s in de geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien met als doel de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren.

03.02.15 - Groentemail Februari 2015

Met deze laatste groentemail valt het doek over 10 jaar groentemail. De klassieke groentemail verdwijnt maar wordt vervangen door iets beter.  

08.01.15 - Code van goede praktijk bodembescherming - Advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad

Een toelichtingsdocument in verband met het organische koolstofgehalte en de zuurtegraad voor MTR resultaten.

11.12.14 - Digitale leidraad: "Bescherm de berm"

Goed beheerde perceelsranden en bermen; een win-win voor landbouw en milieu!

04.12.14 - Brochure KaderRichtlijn Water, deel Bodem

Brochure boordevol waardevolle tips voor land-en tuinbouwers om de hoeveelheid resstikstof in de bodem tijdens het najaar te verminderen.

01.12.14 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2014)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

11.12.13 - Erosie bestrijden in een notendop

Er bestaan heel wat technieken en maatregelen om erosie te bestrijden. Elk met zijn voor- en nadelen, zijn verplichtingen en steunmaatregelen. In de technische fiches vind je alle praktische informatie die je nodig hebt bij het plaatsen van een erosiebestrijdende maatregel.

11.12.13 - Praktijkgids Waterbekkens, tips bij een ecologische inrichting

Ecologisch ingerichte waterbekkens combineren, naast een betrouwbare en kwalitatieve wateropvang, ook andere functies zoals natuurontwikkeling, landschappelijke inkleding en waterbeheer.

Voor wie meer uit z’n waterbekken wil halen, is een ecologische inrichting dan ook zeker aan te raden. In deze praktijkgids vind je alvast heel wat nuttige tips.  

09.12.13 - De wilgenteendam

Deze folder is een samenvatting over wilgenteendammen en behandelt de aanleg, kostprijs en het nut van deze maatregel die nieuw getest is in Wallonië.

28.11.13 - Brochure Boeren met buren, communiceren met je buur(t)

Deze brochure bundelt vier praktijkgetuigenissen die illustreren hoe een constructieve dialoog tussen boeren en buren kan verlopen. Verder worden tips gegeven over de manier waarop u als land- of tuinbouwer een goede relatie met uw buur(t) kan opbouwen, behouden en verbeteren.

28.11.13 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2013)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

11.12.12 - Bodemkit - Laat jouw bodem spreken

Theorie en praktijk voor een bredere bodemkennis en een beter bodembeheer.

11.12.12 - Brochure demonamiddag 1 april 2012

Inhoud:
- Machinaal inwerken van groenbedekkers;
- Bandenspanning;
- Brandstofbesparing
- GPS

11.12.12 - Gids demoveldbezoeken najaar 2012

'Groenbedekkers, een brongerichte maatregel'

11.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Nutriënten en Bodem

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

11.12.12 - ?Proeftuin Kaderrichtlijn Water - (Bedrijfs)afvalwaterzuivering

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

11.12.12 - Brochure "Bescherm de berm - Tips voor een goed berm- en randenbeheer"

Met deze brochure willen we de landbouwkundige en ecologische meerwaarde van goed beheerde randen en bermen benadrukken. Hierbij hebben we het niet over gemeentelijke bermen, maar willen we focussen op de randen welke grenzen aan de akker en in beheer zijn van de landbouwer.

09.12.12 - Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Alternatieve waterbronnen

De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft. 

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema alternatieve waterbronnen vermeld.

12.12.11 - Werkpakketten - Didactisch materiaal ter bescherming van de bodem

Om de 15-16 jarigen op een zo leuk mogelijke manier te sensibiliseren rond bodembescherming, proberen de werkpakketten op een ludieke manier alles te vertellen over de bodem, zijn functies en de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld. De verschillende leesniveaus, de illustraties en de activiteiten die erin voorkomen, maken deze documenten aangenaam om te ontdekken in de klas.  

 
11.12.11 - Bodemverdichting in de landbouw - Vermijden en herstellen

Bodemverdichting is het resultaat van een verhoogde druk op de bodem. De intensiteit is van verschillende parameters afhankelijk: vochtigheid van de bodem, de textuur, de structuur, de mechanische beperkingen,... Bodemverdichting heeft een invloed op de bodemkwaliteit en kan belangrijke gevolgen hebben op agronomisch, economisch en ecologisch niveau.

09.12.11 - Folder overzicht analyses laboratorium

Meer info?
Inagro Laboratorium
T 051 27 33 30
E info.labo@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be

 

11.12.10 - Een geïntegreerde kijk op de N-bemesting van volleveldsgroenten

Deze brochure bundelt de kennis van de N-problematiek en -bemesting bij de teelt van volleveldsgroenten over de afgelopen 15 jaar. Enkele van de thema's die toegelicht worden in deze handige praktijkbrochure zijn: nieuwe inzichten over de N-kringloop bij de teelt van prei, selder en bloemkool, optimale bodemomstandigheden en gebruik van plaatsspecifieke bemesting.

11.12.10 - Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven, noodzaak of luxe

Deze brochure maakt het mogelijk een biozuiveringssysteem eigenhandig op te bouwen en helpt u mee bepalen welk systeem op uw bedrijf het best aangewezen is.

04.02.10 - Wegwijzer organische handelsmeststoffen

Deze brochure brengt de eigenschappen en werking van de belangrijkste grondstoffen van organische meststoffen in beeld. Deze informatie moet de gebruiker in staat stellen om de meststoffen te selecteren die op het gewenste tijdstip de gewenste nutriënten vrijstellen. Daarnaast geeft deze brochure een overzicht van de organische handelsmeststoffen die op dit moment voor handen zijn voor de biologische landbouw.

05.06.08 - Kleinschalige mechanische onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is op kleine tuinbouwbedrijven geen evidentie. Quasi het ganse jaar door wordt er een brede diversiteit aan groenten en kruiden geplant en gezaaid. Dat betekent niet alleen dat verschillende gewassen door elkaar op het veld staan, bovendien kennen die gewassen vaak ook verschillende plantafstanden en verschillende ontwikkelingsfases. Deze specifieke eigenheid van kleine tuinbouwbedrijven maakt dat de mechanische onkruidbestrijding niet altijd een evidentie is. Bovendien gaan veel innovaties aangaande mechanische onkruidbestrijding aan deze bedrijven voorbij omwille van onvoldoende schaalgroote. Deze brochure vormt een goede basis voor landbouwers om aan kleinschalige mechanische onkruidbestrijding te doen.

11.12.07 - Landbouw en Energie

Deze brochure, met verenigde inspanningen samengesteld, geeft een praktisch overzicht van een aantal toepassingen van rationeel energiegebruik en de productie van hernieuwbare energie in de agrarische sector. 71 blz, Vlaamse overheid met bijdrage van Inagro.

Bestellen: onthaal@inagro.be